• El- och telekablar kan redan nu placeras i vägområdet

  Pressmeddelande 30.12.2011

  På grund av de omfattande elavbrotten som stormen på annandag jul orsakade har ett behov av en lagändring blivit aktuellt för att el- och telekablar ska kunna placeras i vägområdet.

  yleinen 2011
 • Family Channel får fortsätta med televisionsverksamheten

  Pressmeddelande 29.12.2011

  Statsrådet har inte för avsikt att återkalla Family Channel Oy:s koncession för televisionsverksamhet trots att det kommer att ske förändringar i bolagets ägarförhållanden. Bolaget bedriver...

  viestintä 2011
 • Grundläggande kommunikationstjänster för funktionshindrade tryggas

  Pressmeddelande 29.12.2011

  Regeringen tryggar grundläggande kommunikationstjänster för funktionshindrade genom en förordning som utfärdats idag. Enligt kommunikationsmarknadslagen ska en anslutning som ingår i de...

  viestintä 2011
 • Trafikskyddets styrelse får ny ordförande

  Pressmeddelande 29.12.2011

  Statsrådet har utsett riksdagsledamot Martti Korhonen till ny ordförande för Trafikskyddets styrelse för åren 2012 och 2013. Samtidigt utsåg statsrådet nya styrelseledamöter från...

  liikenne 2011
 • Principbeslut om Yle-finansiering

  Pressmeddelande 21.12.2011

  Statsrådet har antagit ett principbeslut om finansieringen av Rundradion Ab (Yle). Beslutet grundar sig på ett meddelande som riksdagsgruppernas ordförande gav den 16 december 2011.

  viestintä 2011
 • Kommissionen godkände miljöstödsprogram för finländska fartyg

  Pressmeddelande 19.12.2011

  Europeiska kommissionen har godkänt ett stödprogram avsett för miljövänliga fartyg. I sitt beslut fastställer kommissionen att Finlands stödprogram uppfyller de krav som ställs i riktlinjerna för...

  liikenne 2011
 • Minister Kiuru: Parlamentarisk enighet säkerställer Yles framtid

  Pressmeddelande 16.12.2011

  Riksdagsgruppernas ordförande och bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru enades den 16 december om finansieringen av Rundradion Ab:s (Yle) allmännyttiga verksamhet och om styrningen och...

  viestintä 2011 Krista Kiuru
 • Farledsavgifterna höjs

  Pressmeddelande 15.12.2011

  Regeringen föreslår att farledsavgifterna inom sjöfarten höjs med 9,5 procent. Enligt förslaget ska höjningen fördelas jämnt mellan de olika avgiftsklasserna.

  liikenne 2011
 • Växthusgasutsläppen från trafiken har ökat

  Pressmeddelande 28.11.2011

  Det klimatpolitiska programmet för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (ILPO) har nu fått sin andra uppföljningsrapport. Uppföljningen visar att växthusgasutsläppen har ökat sedan...

  liikenne 2011
 • Arbetsgrupp utreder hur Kvarkentrafiken kunde tryggas

  Pressmeddelande 21.11.2011

  Kommunikationsministeriet har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till hur person- och godstrafiken mellan Finland och Sverige i Kvarken kunde ordnas på ett...

  liikenne 2011
 • Ägarstyrningen för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy ändras den 21 november 2011

  Pressmeddelande 17.11.2011

  Ägarstyrningsansvaret för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy överförs från kommunikationsministeriet till statsrådets kansli. Den 17 november 2011 beslutade regeringen att ändra en förordning som...

  yleinen 2011
 • Minister Kyllönen deltar vid IMO:s generalförsamling

  Pressmeddelande 17.11.2011

  Trafikminister Merja Kyllönen deltar vid den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s generalförsamling i London den 21-22 november 2011. Vid mötet diskuteras dels beslut som rör...

  liikenne 2011 Merja Kyllönen
 • Lagförslag för att stoppa den grå ekonomin inom godstransporter

  Pressmeddelande 10.11.2011

  Regeringen föreslår ett flertal åtgärder för att utrota den grå ekonomin i branschen för godstransporter. Förslagen gäller effektivare tillsyn av företagen i vägtransportbranschen och ett...

  liikenne 2011
 • Fyraåriga avtal om järnvägarnas köptrafik

  Pressmeddelande 10.11.2011

  Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har undertecknat avtalen om organiseringen av persontrafiken i fjärr- och närtrafiken. Avtalen är i kraft fyra år, dvs. 1.1.2012-31.12.2015.

  liikenne 2011 Merja Kyllönen
 • Information om flyg som Amnesty International begärt offentliggörs av människorättsskäl

  Pressmeddelande 3.11.2011

  Utgående från det utlåtande som utrikesministeriet bett kommunikationsministeriet om, är det möjligt att offentliggöra uppgifterna om de flyg som Amnesty International specificerat under perioden...

  liikenne 2011
 • Finland övergår till vintertid nästa veckoslut

  Pressmeddelande 26.10.2011

  Sommartiden tar slut och vi går över till vintertid, alltså normaltid, natten mellan inkommande lördag och söndag. Visarna flyttas en timme bakåt söndagen den 30 oktober på morgonnatten kl 4.00.

  liikenne 2011
 • Botniska korridoren blir en del av stomnätet i Europa

  Pressmeddelande 19.10.2011

  - Att få med Botniska korridoren i EU:s stomnät för transportförbindelser är en viktig seger för Finlands EU-politik, säger trafikminister Merja Kyllönen.

  liikenne 2011 Merja Kyllönen
 • Ministeriet vill trygga grundläggande kommunikationstjänster för funktionshindrade

  Pressmeddelande 14.10.2011

  Kommunikationsministeriet vill att funktionshindrades specialbehov i användningen av kommunikationstjänster ska specificeras i lagstiftningen. Ministeriet har sänt ett förordningsförslag på remiss...

  viestintä 2011
 • Minister Kyllönen: Prissättningen av trafiken kan vara en positiv sporre

  Pressmeddelande 11.10.2011

  Trafikminister Merja Kyllönen vill starta en bred samhällsdebatt om prissättningen av trafik. Kyllönen anser att finansieringen av trafiken bör vila på en hållbar och förutsebar grund och att det...

  liikenne liikennepoliittinen selonteko 2011 Merja Kyllönen
 • Höjda farledsavgifter föreslås

  Pressmeddelande 5.10.2011

  Regeringen föreslår att farledsavgifterna inom sjöfarten höjs med 12 procent. Enligt förslaget ska höjningen fördelas jämnt mellan de olika avgiftsklasserna.

  liikenne 2011