Nät

  1. Mål och uppgifter
  2. Kommunikationsnät
  3. Trafiknät
  4. Energi och miljö

1. Mål och uppgifter

Ministeriet har som mål att

  • trygga att medborgarna och företagen har fungerande och säkra nät för trafik, transporter och kommunikation
  • säkerställa att trafik-, transport- och kommunikationsnäten fungerar även i extrema situationer

Ministeriets uppgifter

Kommunikationsministeriet svarar för att det i Finland finns funktionsdugliga nät för transporter och kommunikationer och för att farleder och nätmarknaden fungerar.

Ministeriet svarar för styrning och förvaltning av nätanvändningen, frekvenspolitik och koncessioner. Utöver detta hör miljö- och energifrågor inom trafik och transport till ministeriets uppgiftsområde.

Nationellt fungerande trafik- och kommunikationsnät

Ministeriet har i uppgift att se till att det i Finland finns funktionssäkra och trygga trafik- och kommunikationsnät och tillräckligt med kapacitet för att tillgodose de behov som välfärden och tillväxten i samhället kräver.

Målet är att trafik- och kommunikationsnäten byggs och underhålls med den senaste tekniken och kunskapen inom området. Byggandet och underhållet ska vara kostnadseffektivt och energisnålt och ta hänsyn till miljöaspekter.

När det gäller att trygga funktionssäkerheten i näten måste man också ha beredskap för extrema situationer som kan uppkomma till exempel till följd av klimatförändringen.

Ämbetsverken styr utbyggnaden av nät

Trafikledsverket, som styrs av ministeriet, ansvarar för byggande och underhåll av landsvägar, banor och farleder. Trafikledsverket upphandlar underhålls- och byggnadsarbeten av företag genom konkurrensutsättning.

I Finland byggs kommunikationsnäten på marknadsvillkor. Transport- och kommunikationsverket styr utbyggnaden av näten och sörjer för att näten fungerar störningsfritt och effektivt.

2. Kommunikationsnät

Radiofrekvenser är en naturresurs som varken slits eller minskar vid användning. Frekvenser behövs till exempel för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster för mobilkommunikation, det mobila bredbandet, satellitkommunikation, televisionsverksamhet i antennätet och radiosändningar.

Användningen av frekvenser är reglerad. Den internationella och nationella regleringen omfattar radiofrekvensområdet mellan 9 kHz och 3 000 GHz. På grund av ekonomiska och tekniska skäl är det i dag dock möjligt att använda radiofrekvenser endast fram till cirka 80 GHz. Uppskattningsvis fungerar över 99 procent av alla radioutrustningar i Finland för tillfället på frekvenser under 10 GHz.

Kommunikationsministeriet svarar för att nätmarknaden de kritiska kommunikationsnäten fungerar. Användningen av frekvenser styrs av Transport- och kommunikationsverket.

3. Trafiknät

Kommunikationsministeriet bereder lagarna om trafikleder. Lagarna ger de grundläggande normerna för planering, byggande, underhåll och indragning av trafikleder.

Vägnätet i Finland består av landsvägar, kommunala gatunät och enskilda vägar. Vägnätet omfattar totalt ca 454 000 km. Av detta är de enskilda vägarnas och skogsbilvägarnas andel ca 350 000 km och kommunernas gatunät 26 000 km.

De statliga landsvägarna bildar en sträcka på sammanlagt 78 000 km. Trafikledsverket sköter underhållet och utvecklingen av det statliga vägnätet tillsammans med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Kommunerna och städerna svarar för gatunätet och underhållet av det på de områden som hör till dem. Driften av enskilda vägar sköts vanligen av väglag, privata markägare, sammanslutningar eller företag.

I Finland är det trafikerade bannätets längd något under 6 000 km, varav nästan 3 300 km är elektrifierat. Det är Trafikledsverket som svarar för driften, utvecklingen och underhållet av bannätet.

Trafikledsverket underhåller sammanlagt ca 16 300 km farleder, varav handelssjöfartens farleder utgör närmare 4 000 km. Av farlederna är något under 8 300 km kustleder och 8 000 km insjöleder. I Finland ägs hamnarna i huvudsak av kommunerna.

4. Energi och miljö

När det gäller miljöpolitik med avseende på trafik ligger de centrala utmaningarna i att dämpa klimatförändringen, att förbättra livsmiljön, att minska de hälsoproblem som trafiken orsakar och att skydda Östersjön.

Miljöåtgärderna inom trafik och transport riktas främst till vägtrafiken, eftersom måluppfyllelsen där till största delen vilar i inhemska händer. I fråga om luftfart och sjöfart fastställs målen och medlen för att minska växthusgasutsläppen i huvudsak genom internationella förhandlingar.

Ett ytterligare mål är att utveckla den finska IKT-infrastrukturen mot allt mer energieffektiv drift. Man fäster bland annat uppmärksamhet vid energiförbrukningen i servercentraler.

År 2013 stod trafiken för 16,5 procent av den totala slutförbrukningen av energi i Finland. Trafikens andel av den oljebaserade energin var ungefär 40 procent.

Enligt regeringsprogrammet ska andelen förnybara bränslen i trafiken höjas till 40 procent fram till år 2030. Samtidigt försöker man öka antalet bilar som använder alternativa drivmedel (hybrid, el, flexifuel, biogas).

Växthusgasutsläppen från inrikestrafiken år 2013 var ca 20 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland och ca 40 procent av den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln.

På andra webbplatser

Video: Ansvarsområden: Nät, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Ansvarsområden: Nät, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)