Tillgänglighetsutlåtande

 1. Tjänsten LVM.fi:s tillgänglighet
 2. Icke tillgängligt innehåll i LVM.fi
 3. Tjänsten Impulssilvm.fi:s tillgänglighet
 4. Icke tillgängligt innehåll i Impulssilvm.fi
 5. Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande
 6. Respons och kontaktuppgifter

Kommunikationsministeriet strävar efter att säkerställa tillgängligheten till tjänsterna LVM.fi och Impulssilvm.fi i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsterna LVM.fi och Impulssilvm.fi.

1. Tjänsten LVM.fi:s tillgänglighet

Webbplatsen LVM.fi uppnår delvis kraven i nivå AA i riktlinjerna för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1. Till vilka delar webbplatsen inte fyller kraven anges nedan.

2. Icke tillgängligt innehåll i LVM.fi

Följande innehåll är inte tillgängliga, eftersom de på grund av en oproportionell börda omfattas av undantaget i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102.

På webbplatsen finns PDF-dokument som publicerats den 23 september 2020 eller senare och som inte är tillgängliga till alla delar. Bristerna avhjälps när de verktyg och processer för ärendehantering som Statsrådets förvaltningsenhet producerat för ministeriet producerar tillgängliga dokument.

I tjänsten finns PDF-dokument som publicerats före den 23 september 2020 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa PDF-dokument, som publicerats före den 23 september 2020, behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt.

3. Tjänsten Impulssilvm.fi:s tillgänglighet

Webbplatsen Impulssilvm.fi uppnår delvis kraven i nivå AA i riktlinjerna för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1. Till vilka delar webbplatsen inte fyller kraven anges nedan.

4. Icke tillgängligt innehåll i Impulssilvm.fi

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande brister upptäcktes på webbplatsen (inom parentes kravet som inte uppfylls):

 • Den årliga listan över länkar till bloggen Impulssi har inte märkts ut på ett konsekvent sätt på olika sidor (3.2.4)
 • Det finns brister i språket och språkspecifikationerna i flera delar på flera olika sidor (3.1.2), bl.a.
  • rader med sökresultat på främmande språk
  • texter till artiklar på främmande språk

I tjänsten finns sådana podcaster som publicerats före den 23 september 2020 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa podcaster, som publicerats före den 23 september 2020, behöver enligt lag inte göras tillgängliga retroaktivt.

Tjänsteanvändaren kan begära att få innehållet i en form som är tillgänglig för honom eller henne själv. Tjänsteanvändaren har rätt att få stöd och råd i fråga om användningen av tjänsterna LVM.fi och Impulssilvm.fi på e-postadressen [email protected].

5. Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 19 augusti 2020.

Utlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation (Efficode Oy) av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

6. Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Du kan meddela oss detta och ge respons på tillgängligheten till e-postadressen [email protected].

Kommunikationsministeriet svarar för tillgängligheten i fråga om tjänsterna LVM.fi och Impulssilvm.fi och behandlingen av respons.

Tillsynsmyndighet enligt lagen är Regionförvaltningsverket i Södra Finland som utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheter och iakttagandet av krav.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
[email protected]
telefonnummer, växel 0295 016 000