Behandlingen av personuppgifter vid kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet behandlar personuppgifter för olika ändamål för att det ska kunna sköta de uppgifter som hör till dess ansvarsområde. Kommunikationsministeriet behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter, för att utföra en uppgift av allmänt intresse och i vissa situationer med samtycke. 

Kommunikationsministeriet och statsrådets kansli är gemensamt personuppgiftsansvariga för flera datasystem. Läs mer på webbplatsen Gemensamt personuppgiftsansvar

Statsrådets kansli svarar för kameraövervakningen i kommunikationsministeriets lokaler. Dataskyddsbeskrivningen om detta finns på statsrådets kanslis webbplats.

Dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av uppgifterna begränsas. Du har dessutom i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Närmare information om dina dataskyddsrättigheter finns på webbplatsen den registrerades dataskyddrättighet

Utlämnande av uppgifter

Vi kan på begäran överlåta uppgifter till utomstående i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.  

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES-området, om inte något annat anges.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter för direktmarknadsföring, marknads- eller opinionsundersökningar.

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
[email protected] 
PB 31
00023 Statsrådet

Dataskyddsombud

Marlene Suominen
[email protected] 
PB 31
00023 Statsrådet

Dataskyddsbeskrivningar

Video: Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)