Ministeriet

 1. Hållbar tillväxt, välfärd och säkerhet genom information och framtidens förbindelser
 2. Lagberedare inom trafik och kommunikation
 3. EU-samarbete
 4. Internationellt samarbete
 5. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet 
 6. Budgetekonomi
 7. Koncessioner och statsbidrag
 8. Ministeriets kommunikation
 9. Organisation
 10. Från kommunationsexpedition till kommunikationsministerium

1. Hållbar tillväxt, välfärd och säkerhet genom information och framtidens förbindelser

Kommunikationsministeriet skapar hållbar tillväxt, välfärd och säkerhet genom information och framtidens förbindelser.

Kommunikationsministeriet svarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser och -tjänster och skapar en användningsmiljö för nya digitala tjänster. Målet är att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och för nya affärsmodeller.

2. Lagberedare inom trafik och kommunikation

Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter. Regeringspropositioner som beretts i ministeriet behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde. Ministeriet svarar också för beredningen av förordningar inom trafik och kommunikationssektorn och utfärdar dessutom egna förordningar.

Kommunikationsministeriets lagberedning går till en stor del ut på att genomföra EU-lagstiftning.

3. EU-samarbete

En stor del av lagstiftningen om trafik och kommunikation bereds i Europeiska unionen. Kommunikationsministeriet svarar för den nationella beredningen och uppföljningen av EU-ärenden som gäller trafik, transport och kommunikation. Kommunikationsministern representerar Finland i Europeiska unionens råd för transport och telekommunikation. EU-frågorna kräver aktiv förhandspåverkan. Ministeriets tjänstemän deltar i beredningen av ärenden i rådets och kommissionens arbetsgrupper.

4. Internationellt samarbete

Kommunikationsministeriet arbetar aktivt i internationella organisationer såsom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), Internationella teleunionen (ITU) och Världspostföreningen (UPU).

Kommunikationsministeriet har en aktiv roll i internationella forum. Kommunikationsministeriet bedriver ett livligt internationellt samarbete med EU-länderna och Norden samt med de baltiska länderna. 

5. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet

En av kommunikationsministeriets huvuduppgifter är strategisk och resultatorienterad styrning av ministeriets förvaltningsområde. Ministeriet leder och övervakar verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till dess förvaltningsområde. Koncernstrategin för ministeriets förvaltningsområde är ett verktyg för att genomföra regeringsprogrammet. Strategin styr hela förvaltningsområdet. För ämbetsverken uppställs årliga resultatmål. Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av de statsbolag som sorterar under ministeriet.

Ministeriet styr ämbetsverken inom sitt förvaltningsområde och svarar för att deras mål och verksamhet följer regeringsprogrammet. För aktiebolagen under ministeriets ägarstyrning har samhälleliga uppgifter fastställts i lagstiftningen.

Ämbetsverken på ministeriets förvaltningsområde är Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet.

Bolag under ministeriets ägarstyrning är Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Cinia Ab, Flygbanan Ab, Västbanan Ab och Östbanan Ab. Också Rundradion Ab hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.

 • Förvaltningsområde

6. Budgetekonomin

Kommunikationsministeriet svarar för budgetekonomin inom sitt förvaltningsområde. Ministeriet bereder de långsiktiga budgetramarna som utgör grunden för den årliga budgetpropositionen och för verksamhets- och ekonomiplanen. Ministeriet följer upp användningen av de anslag som förvaltningsområdet beviljats i statsbudgeten och avger rapport om detta i sin verksamhetsberättelse.

7. Koncessioner och statsbidrag

Kommunikationsministeriet handlägger också ärenden som gäller koncessioner och statsbidrag. Dessa uppgifter har minskat de senaste åren eftersom förvaltningen har lättats upp och många ärenden har överförts till länen och kommunerna. Koncessioner beviljas bland annat för att bygga mobiltelenät och för radio- och televisionsverksamhet. Genom att köpa tjänster finansierar ministeriet till exempel kollektivtrafik i glest befolkade regioner.

8. Ministeriets kommunikation

Ministeriets kommunikation och samarbetet med intressenterna bidrar till att ministeriet når sina verksamhetsmål. Kommunikationen stärker ministeriets, förvaltningsområdets och intressenternas beredskap att diskutera, delta och ta ställning till ärenden som är under beredning och beslutsfattandet. Kommunikationen på hela förvaltningsområdet bygger på en öppen och proaktiv kommunikation och ett interaktivt samarbete med intressenterna.

9. Organisation

Arbetet vid kommunikationsministeriet leds av kommunikationsministern. Kommunikationsministern är chef för kommunikationsministeriet och handlägger de ärenden som hör till ministeriet. 

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman. Ministeriet har cirka 190 anställda. Arbetet har organiserats till de tre avdelningarna: avdelningen för koncernstyrning, avdelningen för information och säkerhet och avdelningen för avdelningen för nät och tjänsteproduktion. Avdelningarna leds av avdelningschefer som har titeln överdirektör. Avdelningarna är indelade i enheter. Dessutom är strategifunktionen, ministeriets kommunikation, enheten för internationella ärenden och statens cybersäkerhetsdirektör direkt underställda kanslichefen.

10. Från kommunationsexpedition  till kommunikationsministerium

Kommunikationsministeriet fick sin början år 1892, då Finland utgjorde en del av Ryssland och det vid storfurstendömet Finlands senat inrättades en kommunikationsexpedition. Senare ändrades namnet till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena.

Ministeriet uppdelades år 1970 i trafikministeriet och arbetskraftsministeriet. Sitt nuvarande namn fick kommunikationsministeriet år 2000.

Video: Kommunikationsministeriets uppgifter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Kommunikationsministeriets uppgifter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Video: Ministeriets organisation och ledning på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Ministeriets organisation och ledning på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)