Om webbplatsen

  1. Webbplatsens struktur
  2. Olika webbläsare och enheter
  3. Material som går att beställa
  4. Kakor
  5. Länkar
  6. Tjänsten MyFonts
  7. Tekniska logguppgifter om webbtjänsten
  8. Upphovsrätt
  9. Juridiskt förbehåll
  10. Respons och och kontaktuppgifter

LVM.fi är kommunikationsministeriets webbplats med samlad information som producerats av ministeriet såsom pressmeddelanden, publikationer och beskrivningar om pågående projekt. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen den mest omfattande.  

LVM.fi har överförts till Valtoris gemensamma publikationsplattform den 29 mars 2023. Layouten på webbplatsen och det sätt på vilket informationen presenteras följer den gemensamma modellen för statsrådets webbkommunikation. Den första versionen av webbtjänsten publicerades den 5 december 1995.

1. Webbplatsens struktur

Webbplatsen har sex huvudavdelningar: aktuellt, ansvarsområden, publikationer, ministeriet, förvaltningsområdet och kontaktinformation.

Högst upp på webbplatsen finns en sökväg som visar var på webbplatsen du befinner dig. I sidfoten finns en webbplatsöversikt som illustrerar webbplatsens struktur, huvudrubriker och underrubriker.

När du söker information på webbplatsen han du göra en fri ordsökning med sökfunktionen uppe till höger i skärmens övre kant.

2. Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Sidorna ser bäst ut då du använder nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper fullständigt.

3. Material som går att beställa

Från webbplatsen kan du beställa pressmeddelanden och information om nya publikationer direkt till din e-post. Dessutom kan du från webbplatsen prenumerera på många olika RSS-flöden. De viktigaste beställtjänsterna finns i huvudavdelningen aktuellt.

4. Kakor

Kommunikationsministeriets webbplats använder kakor. En del av kakorna behövs för webbplatsens funktioner, andra för besökarstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att man till exempel ska kunna följa upp hur du använder webbplatsen.

Allmänna statistiska uppgifter om hur webbplatsen används samlas in för att utveckla tjänsten. Uppgifterna gäller till exempel det totala antal besökare, de populäraste sidorna och från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen. Uppgifter som samlas in om användarnas besök är bland annat klockslag för besöket, besökta sidor, webbläsartyp, operativsystem och skärmupplösning.

De insamlade analysuppgifterna är anonyma. Dataanalysen utförs i grupper och på basis av analysen är det inte möjligt att identifiera enskilda användare.

Vi ber vi alltid om ditt samtycke till användningen av analytiska kakor. Tekniska kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Vi behöver inte ditt samtycke för att använda dem.

Nödvändiga kakor

AWSALB och AWSALBCORS. Kakor i servermiljön som möjliggör en jämn fördelning av servertrafik i systemet och att användaren knyts till en specifik session. Kakorna lagras i en vecka.

COOKIE_SUPPORT. Kaka i publikationssystemet som lagrar information om godkännande av kakor i fråga om webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID. Kaka i publikationssystemet som lagrar användarens språkval på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

ID. Kaka i publikationssystemet som används för att identifiera användaren. Den här kakan skapas endast för inloggade användare. Inloggade användare är allt från medie- och extranätanvändare till administratörer som på något sätt loggat in i systemet. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

COMPANY_ID. Kaka i publikationssystemet med hjälp av vilken systemet följer hur användaren loggar in i systemet. Den här kakan skapas endast för inloggade användare. Inloggade användare är allt från medie- och extranätanvändare till administratörer som på något sätt loggat in i systemet. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

JSESSIONID. Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_20158. Kaka i publikationssystemet som knyter en användare till en session och hanterar sessionen. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

yja_cookie_acceptance. Kakan lagar information om godkännande av kakor och om omfattningen på godkännandet. Denna kaka lagrar information endast om godkännande av kakor är i bruk på webbplatsen och besökaren besvarar förfrågan om kakor. Kakan lagras i ett år.

Analytiska kakor

Med analytiska kakor avses kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll med hjälp av vilka vi utvecklar webbplatsen och säkerställer att den betjänar användarna. Användningen av analytiska kakor kräver besökarens samtycke. Vi använder inte de insamlade uppgifterna för marknadsföring och lämnar inte ut uppgifter utanför statsrådet. Ministerierna har tillgång till varandras webbanalysuppgifter för att kunna utveckla sin webbkommunikation.

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Lvm.fi använder följande analytiska kakor:

Med hjälp av Java Script-biblioteket Snoobi siteanalytics tillåts insamling av användningsinformation om webbplatsen utan att besökare identifieras.

SnoobId 
Kakan används för att särskilja användare. Kakan raderas efter två år.

SnoobiID 
Kakan används för att särskilja användare. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobisession_lvm_fi
Upprätthåller webbsessionen. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_lvm_fi 
Följer med sessionen om användaren navigerar till en annan webbplats eller till en annan flik. Kakan raderas efter maximalt 30 minuter.

Snoop_testi (eller Snoobi-testi) 
Används för att identifiera om webbläsaren tillåter kakor. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi_Rand 
En kaka med ett slumpmässigt nummer som indikerar att Snoobi programkoden har laddats. I numret ingår inte identifieringselement som hänför sig till användaren. Aktiv under sessionen.

Snoobi
Ett slumpmässigt unikt nummer som används för att identifiera återkommande användning. Kakan lagras i två år.

Mer information på engelska på: https://support.snoobi.info/support/solutions/articles/44000853329-snoobi-s-use-of-cookies 

Förbud mot användningen av kakor

Webbplatsen använder ett meddelande om kakor. När du besöker webbplatsen kan du antingen godkänna eller vägra icke-nödvändiga kakor. Om du inte godkänner kakor, lagras inte icke-nödvändiga kakor. 

Om besökaren har blockerat lagringen av kakor i webbläsarens inställningar eller använder webbläsaren i privattillstånd (Private Browsing), kan valet av kakor inte sparas. Om webbläsaren är försedd med ett ”Do not track” - status (spåra inte), begärs inget godkännande av kakor, utan kakor som är nödvändiga för webbplatsens funktion godkänns automatiskt och andra kakor förkastas automatiskt.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på knappen längst ner på sidan. Om du klickar på knappen visas kakbannern igen.

5. Länkar

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen. Till exempel videorna på webbplatsen öppnas i YouTube. 

Information om kakorna för sociala medier finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

6. Tjänsten MyFonts

På webbplatsen används tecken från Monotype Imaging Inc.-företagets tjänst MyFonts. Tjänsten följer upp nedladdningen av teckensnitt på antalsnivå. Tjänsten samlar inte in användarnas IP-adresser eller andra personuppgifter. 

7. Tekniska logguppgifter om webbtjänsten

Vi samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbtjänsten. Uppgifterna behövs för att producera tjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten. 

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att kommunikationsministeriet ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

8. Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av kommunikationsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

9. Juridiskt förbehåll

Kommunikationsministeriet ansvarar för webbplatsen. 

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Ministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går över till andra webbplatser tillämpas användarvillkoren för webbplatsen i fråga. Kommunikationsministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser, publikationer på eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser. En länk från kommunikationsministeriets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att kommunikationsministeriet svarar för webbplatsens verksamhet.

Kommunikationsministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för kommunikationsministeriet.

Kommunikationsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida.

Kommunikationsministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

10. Respons och kontaktuppgifter

Kommunikationsministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av ministeriets kommunikation. Ministeriets avdelningar och verksamhetsenheter ansvarar för innehållet.
Respons som gäller ministeriets verksamhet kan sändas till [email protected] och respons som gäller webbplatsens funktion till [email protected].