EU-ärenden

  1. Europeiska unionens råd
  2. Beredningen av EU-ärenden i Finland
  3. Beredning och beslutsfattande i Europeiska unionens råd

1. Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar i etablerad ordning mellan EU-medlemsstaterna och växlar halvårsvis.

Europeiska unionens råd – som också kallas ministerrådet eller bara rådet – förhandlar och antar EU-rättsakter tillsammans med Europaparlamentet. I Europeiska unionens råd diskuterar ministrar från EU-medlemsstaterna lagförslag och antar ny lagstiftning. Europeiska unionens råd sammanträder i tio olika konstellationer, beroende på vilket ämne som diskuteras.

I rådet för transport och telekommunikation representeras Finland av kommunikationsministern. Ministerrådet samlas antingen i Bryssel eller i Luxemburg.

Utöver de officiella rådsmötena samlas ministrarna också till inofficiella möten. De inofficiella mötena hålls i det land som för tillfället är ordförande i rådet.

2. Beredningen av EU-ärenden i Finland

Kommunikationsministeriet svarar för den nationella beredningen och uppföljningen av de ärenden som behandlas i rådet för transport och telekommunikation.

Vid kommunikationsministeriet bereds EU-ärendena under ledning av ministern. För varje EU-fråga utses en ansvarig tjänsteman med uppgift att leda och bevaka ärendet under de olika faserna av behandlingen. Enheten för internationella ärenden svarar för att handläggningen av EU-ärenden vid ministeriet håller hög nivå och ger resultat.

Finlands ståndpunkt i EU-frågor fastställs så att även intressegrupper får uttrycka sin åsikt i saken. Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli och Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel spelar också en viktig roll i att bilda Finlands ståndpunkt.

Statsrådets kansli svarar för de allmänna riktlinjerna för Finlands EU-politik och samordnar beredningen och handläggningen av EU-ärenden i statsrådet. Beslut om riktlinjerna för Finlands EU-politik fattas under ledning av statsministern i regeringens EU-ministerutskott.

Riksdagen deltar aktivt i beredningen av EU-frågor inom området för transport och kommunikation. Statsrådet informerar riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till ny lagstiftning i form av en så kallad skrivelse från statsrådet (U-skrivelse). Inför ministerrådets möten behandlar riksdagens stora utskott dagordningen med de ärenden som rådet ska behandla.

3. Beredning och beslutsfattande i Europeiska unionens råd

I EU bereds frågor som rör transport och kommunikation i arbetsgrupper med tjänstemän från medlemsstaterna. I arbetsgrupperna företräds Finland av sakkunniga vid Finlands ständiga representation vid EU. Vanligtvis deltar också en sakkunnig från kommunikationsministeriet eller ministeriets förvaltningsområde i arbetsgruppens möten.

Efter handläggningen i arbetsgruppen fortsätter behandlingen i Ständiga representanternas kommitté (Coreper I), ett förberedande organ bestående av företrädare för EU-ländernas regeringar vid Europeiska unionen. I Coreper I representeras Finland av den ställföreträdande ständiga representanten vid EU-representationen.

Efter Coreper-behandlingen läggs ärendet fram för beslut i ministerrådet. I EU handläggs ärenden som gäller trafik, transport och kommunikation av rådet för transport, telekommunikation och energi. Rådet samlas fyra gånger om året. Transport- och kommunikationsfrågor behandlas var sjätte månad, vanligen i juni och december.