Dina dataskyddsrättigheter vid behandling av personuppgifter

Den vars uppgifter behandlas har med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen rättigheter som beskrivs närmare på denna sida och på dataombudsmannens webbplats

För att kunna utöva rättigheterna enligt dataskyddsförordningen ska den registrerade kontakta ministeriets registratorskontor. Var vänlig och ange i vilket ärende du stått i kontakt med ministeriet, så att vi kan hitta dina uppgifter. Vid behov ber ministeriet dig lämna ytterligare uppgifter. Beakta att kommunikationsministeriet, för att trygga sekretessen för dina uppgifter, måste verifiera din identitet.

Registratorskontoret kan kontaktas genom att sända e-post till [email protected]. Du kan också göra en begäran om information genom att personligen besöka statsrådets kanslis registratorskontor på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

Den registrerades dataskyddsrättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Du kan få tillgång till de uppgifter om dig som ministeriet behandlar som personuppgiftsansvarig, om vi inte har en laglig grund att vägra tillgodose rättigheten.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få inexakta och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige be att behandlingen av uppgifterna begränsas om något av alternativen i artikel 18 är tillämpligt, till exempel om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. 

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter om honom eller henne som grundar sig på utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Den personuppgiftsansvarige får då inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen.

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål, om behandlingen har grundat sig på den registrerades samtycke eller om något annat av alternativen i artikel 17 i dataskyddsförordningen är tillämpligt.

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och han eller hon har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen grundar sig på samtycke och sker automatiserat. Den registrerade har rätt att överföra sina personuppgifter direkt från en registeransvarig till en annan, om det tekniskt sett är möjligt.

När behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter som gäller honom eller henne genom att meddela den personuppgiftsansvarige om detta.

Den registrerade har när som helst rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av sina uppgifter till tillsynsmyndigheten, det vill säga dataombudsmannen. Mer information finns på dataombudsmannens webbplats

Du får närmare upplysningar om den registrerades rättigheter och om behandlingen av personuppgifter vid kommunikationsministeriet på kommunikationsministeriets webbplats och via e-post av kommunikationsministeriets dataskyddsombud på [email protected].