Trafik- och kommunikationspolitiken

Ministeriet har som mål att

Målet med transport- och kommunikationspolitiken är att lagstiftningsvägen säkerställa en fungerande vardag för medborgarna och rörlighet för information, varor och människor.

Progressiv lagstiftning skapar grogrund för tjänsteproduktion på marknadens villkor och för nya affärsidéer.

Ministeriets uppgifter

Kommunikationsministeriet bereder de politiska och strategiska riktlinjerna samt lagstiftningen inom ministeriets ansvarsområde.

Beredningen sker öppet och i samarbete med intressegrupper. Ministeriet har också till uppgift att genom åtgärder inom ministeriets förvaltningsområde upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och bekämpa klimatförändringen.

Fungerande transport- och kommunikationstjänster hör till grundstenarna i samhället. Tjänsterna baserar sig allt oftare på information, och plattformen för informationsspridning är olika nätverk inom transport och kommunikation.

Trafik- och kommunikationspolitiken i regeringsprogrammet

Målet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland. Regeringsprogrammet omfattar sex strategiska helheter. Kommunikationsministeriets uppgifter hör mest till helheterna Ett livskraftigt Finland och Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden.

Målet för utveckling av transportnätet är en fungerande transportinfrastruktur, utsläppssnåla transporter samt fungerande kommunikation och informationsförmedling. Dessutom stärks ägarstyrningens roll i statsbolag inom området för transport och kommunikation.

När det gäller trafikledsnätet behövs mer långsiktig och systematisk utveckling. Tillgängligheten ska tryggas i hela Finland.

Med målen för att minska utsläppen från trafiken och transporterna ska man svara på Finlands mål för klimatneutralitet. Utsläppen från trafiken utgör en femtedel av utsläppen av växthusgaser i vårt land. Finland har förbundit sig att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Detta är ett steg mot koldioxidfria transporter.

En annan utmaning inom sektorn är tillgången till snabba kommunikationsnät. Kommunikationsnäten är en plattform för samhällets tjänster, och de ska vara i ett sådant skick att de svarar mot servicebehovet i hela landet.

Ministeriet styr förvaltningsområdet

Styrningen av förvaltningsområdet är en av kommunikationsministeriets kärnuppgifter. Ämbetsverk och inrättningar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde är Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. Ministeriet styr ämbetsverken och svarar för att inrättningarnas mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Cinia Ab, Finlandsbanan Ab, Entimmeståget till Åbo Ab och Östbanan Ab. Bolagen har samhälleliga uppgifter.

Också Rundradion Ab hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.