Trafik- och kommunikationspolitiken

Ministeriet har som mål att

Målet med transport- och kommunikationspolitiken är att lagstiftningsvägen säkerställa en fungerande vardag för medborgarna och rörlighet för information, varor och människor.

Progressiv lagstiftning skapar grogrund för tjänsteproduktion på marknadens villkor och för nya affärsidéer.

Ministeriets uppgifter

Kommunikationsministeriet bereder de politiska och strategiska riktlinjerna samt lagstiftningen inom ministeriets ansvarsområde.

Beredningen sker öppet och i samarbete med intressegrupper. Ministeriet har också till uppgift att genom åtgärder inom ministeriets förvaltningsområde upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och bekämpa klimatförändringen.

Fungerande transport- och kommunikationstjänster hör till grundstenarna i samhället. Tjänsterna baserar sig allt oftare på information, och plattformen för informationsspridning är olika nätverk inom transport och kommunikation.

Ministeriet styr förvaltningsområdet

Styrningen av förvaltningsområdet är en av kommunikationsministeriets kärnuppgifter. Ämbetsverk och inrättningar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde är Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. Ministeriet styr ämbetsverken och svarar för att inrättningarnas mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Cinia Ab, Flygbanan Ab, Västbanan Ab och Östbanan Ab. Bolagen har samhälleliga uppgifter.

Också Rundradion Ab hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.