Liikenne- ja viestintäpolitiikka

Ministeriön tavoitteena on

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen.

Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille.

Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ministeriön tehtävänä on myös pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot.

Liikenne- ja viestintäpolitiikka hallitusohjelmassa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmalla rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Hallitusohjelmaan on kirjattu kuusi strategista kokonaisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävät näkyvät erityisesti seuraavien kokonaisuuksien alla: Elinvoimainen Suomi sekä Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi.

Liikenneverkon kehittämisen tavoitteina ovat toimiva liikenteen infrastruktuuri, vähäpäästöinen liikenne sekä toimiva viestintä ja tiedonvälitys. Lisäksi vahvistetaan omistajaohjauksen roolia liikenteen valtionyhtiöissä.

Väyläverkkojen osalta on tarve siirtyä pitkäjänteisempään ja suunnitelmallisempaan kehittämiseen. Saavutettavuus on turvattava koko Suomessa.

Liikenteen päästövähennystavoitteilla vastataan Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen. Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen maamme kasvihuonepäästöistä. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tämä on askel kohti hiiletöntä liikennettä.

Haasteena on nopeiden viestintäyhteyksien saatavuus. Verkot ovat alusta yhteiskunnan palveluille, ja niiden tulee olla palvelutarvetta vastaavassa kunnossa koko maassa.

Ministeriö ohjaa hallinnonalaa

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäministeriön ydintehtävä. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvia virastoja ja laitoksia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa.

Ministeriö vastaa myös Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n, Cinia Oy:n, Suomi-rata Oy:n, Turun Tunnin Juna Oy:n ja Itärata Oy:n omistajaohjauksesta. Yhtiöillä on yhteiskunnallisia tehtäviä.

Myös Yleisradio Oy kuuluu ministeriön hallinnonalaan. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.