Ohjaus

  1. Ministeriön tehtävät
  2. Virastot ja valtionyhtiöt
  3. Ohjauksen perusteet ja keinot

1. Ministeriön tehtävät

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäpolitiikan ydintehtävä. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa. Yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta. Valtionyhtiöiden omistajaohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Ohjauksella toimeenpannaan eduskunnan ja valtioneuvoston tekemät päätökset. Työskentelytapa on konsernimainen ja perustuu kumppanuuden ja asiantuntijaverkostojen hyödyntämiseen.

Ministeriö vastaa toimialansa strategioista, linjauksista ja lainsäädännöstä. Virastojen tehtävänä on operatiivinen toimeenpano.

2. Virastot ja valtionyhtiöt

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvia virastoja ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Ministeriön omistajaohjauksessa olevia yhtiöitä ovat Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, Cinia Oy, Suomi-rata Oy, Länsirata Oy ja Itärata Oy. Myös Yleisradio Oy kuuluu ministeriön hallinnonalaan. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

Muualla palvelussa

3. Ohjauksen perusteet ja keinot

Valtionyhtiöiden omistajaohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Virastojen ohjauksessa tavoitteena ovat selkeät roolit ja tehtävät. Hallinnonalan toiminnan tavoitteita linjataan muun muassa konsernistrategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS).

Ohjauksen keinoja ovat myös virastojen kanssa tehtävät tulossopimukset ja virastoille asetettavat tulostavoitteet.

Yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta. Tavoitteena on, että ne pystyvät investoimaan kasvuun, säilyttävät rahoitusrakenteensa terveenä ja täyttävät niille asetetut tulos- ja voitonjakotavoitteet.

Ministeriön ohjauksessa olevilla yhtiöillä on lainsäädännössä määriteltyjä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Muualla palvelussa

Video: Vastuualueet: Ohjaus, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Vastuualueet: Ohjaus, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)