Styrning

  1. Principer för ägarstyrning
  2. Ministeriets uppgifter
  3. Ämbetsverk och statligt ägda bolag
  4. Grunderna och metoderna för styrningen

1. Principer för ägarstyrning

  • Styrningen grundar sig på lagstiftningen och regeringsprogrammet.
  • Ämbetsverken har tydligt fastställda roller och uppgifter.
  • De företag som styrningen omfattar ska bedriva effektiv och ekonomiskt lönsam verksamhet.

2. Ministeriets uppgifter

Styrningen av förvaltningsområdet är en av kommunikationsministeriets kärnuppgifter. Ministeriet styr ämbetsverken och inrättningarna och svarar för att deras mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Styrningen är ett verktyg för att verkställa riksdagens och statsrådets beslut. Styrningen följer koncernprincipen och grundar sig på partnerskap och utnyttjande av sakkunnignätverk.

Ministeriet bereder strategier, riktlinjer och lagstiftning på sitt verksamhetsområde. Ämbetsverken sköter de operativa uppgifterna och verkställigheten.

3. Ämbetsverk och bolag

Ämbetsverken på ministeriets förvaltningsområde är Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet.

Bolag under ministeriets ägarstyrning är Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Cinia Ab, Finlandsbanan Ab, Västbanan Ab och Östbanan Ab. Också Rundradion Ab hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.

Mer om samma ämne

Förvaltningsområdet

4. Grunderna och metoderna för styrningen

Ägarstyrningen i de statsägda bolagen sköts i enlighet med statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, god förvaltningssed och ministeriets principer för ägarstyrning.

Styrningen av ämbetsverken tar sikte på tydliga roller och uppgifter. Målen för verksamheten inom förvaltningsområdet ställs upp bland annat i koncernstrategin och i verksamhets- och ekonomiplanen.

Andra styrmetoder är de resultatavtal som ingås med ämbetsverken och de resultatmål som ställs för dem.

Bolagen ska bedriva effektiv och ekonomiskt lönsam affärsverksamhet. Målet är att de ska kunna investera i tillväxt, bevara den sunda finansieringsstrukturen och fylla de uppställda målen för resultat och vinstutdelning.

De bolag som styrs av ministeriet har samhälleliga uppgifter i enlighet med lagstiftningen.

Video: Ansvarsområden: Styrning, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Ansvarsområden: Styrning, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)