Att uträtta ärenden vid ministeriet

  1. Registratorskontoret
  2. Att inleda ett ärende
  3. Arkivering

1. Registratorskontoret

E-post: [email protected]
Telefon: 0295 342 001 (kl. 9–15)
Postadress: Kommunikationsministeriet, PB 31, 00023 Statsrådet

Handlingar som är adresserade till kommunikationsministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, 00170 Helsingfors (kl. 8–16.15).

2. Att inleda ett ärende

För att inleda ett ärende kan du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till kommunikationsministeriets registratorskontor. Genom e-post kan man endast inleda ärenden som inte kräver en officiell underskrift. Du får ett bekräftelsemeddelande när ditt e-postmeddelande har nått ministeriet.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vem som helst i regel rätt att ta del av myndighetens offentliga handlingar. Dessutom har var och en med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas vid ministeriet och, i så fall, rätt att kontrollera personuppgifterna om sig själv i ministeriets register och handlingar samt vid behov begära rättelse av uppgifterna.

3. Arkivering

Arkivet omfattar de handlingar som inkommit till ministeriet på grund av dess uppgifter eller som tillkommit som resultat av ministeriets egen verksamhet.

Handlingarna bevaras enligt följande:

  • handlingar som tillkommit från och med år 2015 bevaras i kommunikationsministeriets ärendehanteringssystem
  • handlingar som tillkommit före år 2015 bevaras i Riksarkivet

Sedan år 1997 har det på statsrådets projektsidor samlats information om arbetsgrupper, kommittéer, nämnder och delegationer samt lagstiftningsprojekt och andra projekt.

För kopior av handlingarna tas det ut en avgift enligt en fast taxa, och utöver det faktureras försändelsekostnaderna för handlingarna separat.

Handlingarna lånas inte ut till privatpersoner eller till sammanslutningar. Det är möjligt att studera handlingar i ministeriets lokaler vid överenskommen tidpunkt.