Tjänster

  1. Mål och uppgifter
  2. Person- och godstrafik
  3. Kommunikationsmarknaden
  4. Bastjänster inom kommunikation
  5. Koncessioner
  6. Mobilitet som tjänst

1. Mål och uppgifter

Ministeriet har som mål att

  • säkerställa att medborgarna och företagen enkelt och kostnadseffektivt har tillgång till de tjänster för mobilitet, kommunikation och transporter de behöver
  • utveckla kundinriktade tjänster för transport och kommunikation
  • öka välfärden och tillväxten med hjälp av innovativa tjänster

Ministeriets uppgifter

Ministeriet ska se till att det finns bastjänster för kommunikation och transporter och utveckla marknaden för dem. Detta säkerställs genom modern lagstiftning. Ministeriet ska skapa en fungerande marknadsmiljö för utbud och efterfrågan på olika slags tjänster inom trafik, transport och kommunikation. Målet är att utveckla tjänsterna utifrån kundernas behov och på basis av kunskap och information.

Ministeriet ansvarar bland annat för persontrafik- och logistiktjänster, public service-utbudet i TV och radio, samhällsomfattande posttjänster, utbudet av medieinnehåll och konsumentfrågor.

Ministeriet arbetar aktivt inom EU för att skapa en positiv verksamhetsmiljö och gynnsam reglering för tjänster inom trafik och kommunikation och för att ta fram nya tjänster.

Trafiken och transporterna blir en helhetstjänst

Inom elektronisk kommunikation tillhandahålls tjänster redan nu på marknadens villkor. Tillgången till högklassiga och rimligt prissatta kommunikationstjänster är tryggad genom en lagstadgad princip om samhällsomfattande tjänster.

Nu gäller det att skapa en välfungerande marknad inom trafik- och transportsektorn. Meningen är att trafiken och transporterna ska bilda en lika helgjuten servicehelhet som kommunikationstjänsterna. I framtiden ska olika tjänster inom trafik och transport komplettera varandra och fungera smidigt ihop. Den offentliga sektorn ska möjliggöra verksamheten och skapa gynnsamma förutsättningar för den. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling. Finland är globalt sett föregångare inom konceptet mobilitet som tjänst.

2. Person- och godstrafik

Kommunikationsministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om tjänster inom järnvägstrafik, luftfart, sjöfart, busstrafik och taxitrafik i Finland och i Europeiska unionen.

Vi arbetar för ett säkert, fungerande och miljövänligt system av trafiktjänster

Ministeriet har i uppgift att främja utvecklingen av transportmarknaden och uppkomsten av nya, kundinriktade tjänster. Ökad konkurrens leder till effektiva och mångsidiga tjänster. Vid behov är ministeriet skyldigt att trygga basservicen inom trafik med hjälp av upphandlade trafiktjänster.

Inom trafik- och transportsektorn är det högaktuellt med att öppna marknaden för konkurrens. Syftet med lagen om transportservice är att harmonisera regleringen mellan olika trafikformer och att avskaffa eventuella hinder för marknadstillträde.

Regeringen har fattat beslut om att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. Avsikten är att förbättra servicenivån och kundorienteringen inom spårtrafiken samt att öka järnvägstrafikens andel av persontrafiken i Finland. Att järnvägsmarknaden avregleras betyder att VR:s ensamrätt till att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör och att även andra aktörer kan etablera sig på marknaden.

I Finland krävs det tillstånd för yrkesmässig transport av personer mot avgift, och kravet gäller samtliga trafikformer.  Även godstransporterna är tillståndspliktiga. 

På andra webbplatser

3. Kommunikationsmarknaden

I enlighet med regeringsprogrammet arbetar ministeriet för att skapa en fungerande marknadsmiljö för utbud och efterfrågan på olika slags tjänster inom trafik, kommunikation och digitalisering. På detta sätt föds nya affärsmöjligheter och export samtidigt som serviceutbudet växer.

Kommunikationsmarknaden regleras i avsikt att ta fram teknikneutrala, adekvata, billiga och täckande tjänster av hög kvalitet

I Finland är kommunikationsbranschen, och särskilt televerksamheten, sedan länge öppna för konkurrens. Antalet frekvenser i Finland är begränsat, bebyggelsen gles och kommunikationsmarknaden liten, men trots det är kommunikationstjänsterna internationellt sett förmånliga och av god kvalitet.

Mediemarknaden utvecklas med målet att erbjuda den finländska publiken högklassigt innehåll så att den inhemska mediebranschen ska kunna svara mot den internationella konkurrensen.

På andra webbplatser

4. Bastjänster inom kommunikation

Bastjänsterna inom kommunikation omfattar telefoni-, bredbands- och posttjänster samt Rundradion Ab:s televisions- och radioverksamhet.

Ministeriet ska sörja för att alla har tillgång till högklassiga och rimligt prissatta bastjänster inom kommunikation. Nivån på de grundläggande tjänsterna fastställas genom lagstiftning. Vid behov tryggas nivån på en bastjänst med hjälp av offentlig finansiering.

Rundradions allmännyttiga verksamhet

Rundradion Ab har lagstadgade allmännyttiga uppgifter. Rundradion gör program och tillhandahåller tjänster på finska och svenska samt bland annat på samiska, romani och teckenspråk. Rundradions mångsidiga programutbud i television, radio och på nätet ska vara tillgängligt för alla i Finland oberoende av ekonomisk ställning och bostadsort.

Kostnaderna för Rundradions allmännyttiga verksamhet (public service) täckts med en rundradioskatt. Skatten fastställs årligen för fysiska personer och samfund i samband med inkomstbeskattningen.

Samhällsomfattande bredband

I Finland har varje konsument och företag rätt att till ett rimligt pris till sin permanenta adress eller till företagets verksamhetsställe få ett felfritt fungerande telefonabonnemang och en bredbandsuppkoppling med hastigheten 2 Mbit/s. Rätten gäller inte sommarbostäder. Ett abonnemang som hör till de samhällsomfattande tjänsterna ska vara sådant att det kan användas för nödtjänster, för att ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt för andra sedvanliga telefonitjänster.

Med samhällsomfattande bredband avses en uppkoppling på 2 Mbit/s som ett teleföretag som är skyldigt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster till ett skäligt pris ska erbjuda permanenta bostäder och företagens verksamhetsställen. Uppkopplingen kan vara fast eller mobil. En uppkoppling med kapaciteten 2 Mbit/s ger tillgång till exempel till bankernas webbtjänster, webbtidningar och andra grundläggande tjänster som fungerar via internet.

Samhällsomfattande posttjänster

Med samhällsomfattande posttjänster avses de i postlagen föreskrivna bastjänsterna som ska vara tillgängliga för alla på lika villkor. Lagen garanterar postutdelning fem dagar i veckan i områden där det inte finns någon morgondistribution av tidningar, brev- och pakettjänster till rimliga priser och ett nätverk av verksamhetsställen.

I tätorter är det tillåtet med postutdelning minst tre gånger i veckan, om det i området finns tillgång till morgondistribution av tidningar.

Som samhällsomfattande tjänster räknas postförsändelser som väger under 2 kg och som betalas kontant. De samhällsomfattande posttjänsterna omfattar inte utdelningen av tidningar och tidskrifter och av oadresserade försändelser.

Kommunikationsverket har utsett Posti Ab till det företag som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna.

På andra webbplatser

5. Koncessioner

Nätkoncessioner

För att erbjuda nättjänster i mobilnätet krävs det en koncession. Koncessionerna beviljas av statsrådet.

I fråga om televisionsverksamhet krävs det en nätkoncession för sändningar i antennätet. Koncessionerna beviljas av statsrådet. För kabeltelevisionsverksamhet och satellitförmedlad televisionsverksamhet behövs ingen koncession.

Nätkoncessioner för kortvarig televisionsverksamhet ansöks hos Transport- och kommunikationsverket.

För annan användning av radiofrekvenser ansöks radiotillstånd hos Transport- och kommunikationsverket.

Programkoncessioner

Det krävs en programkoncession för att utöva televisionsverksamhet i antenntelevisionsnätet. Programkoncessionen ansöks hos Transport- och kommunikationsverket.

Rundradion (Yle) får bedriva allmännyttig radio- och televisionsverksamhet (public service) utan koncession på de frekvenser som statsrådet har anvisat bolaget.

För radioverksamhet krävs det en programkoncession med undantag för kortvarig och småskalig verksamhet. Radiokoncessionerna beviljas av Transport- och kommunikationsverket.

Järnvägskoncessioner

Ett företag som vill bedriva järnvägstrafik på järnvägarna i Finland måste ansöka om koncession hos Kommunikationsministeriet. VR Group Ab har koncession för person- och godstransporter på järnväg. Fennia Rail Oy har koncession för godstransporter i hela bannätet och Ratarahti Oy har koncession för lokala godstransporter. Aurora Rail Oy har koncession för godstransporter. Bolaget får bedriva växlingstrafik på bangårdar på bannätet i Finland.

Mer om samma ämne

6. Mobilitet som tjänst

Ministeriet arbetar för att trafiken och transporterna på sikt ska bli en helhetsbetonad service (Mobility as a Service, MaaS). Avsikten är att trafiken och transporterna ska bilda en lika helgjuten servicehelhet som kommunikation. Finland är globalt sett föregångare inom konceptet mobilitet som tjänst.

För kunderna blir trafik allt mer en service där fysisk mobilitet och digitala tjänster kombineras till högklassiga dörr-till-dörr-tjänster som motsvarar användarnas behov. Målet är att olika tjänster inom trafik och transport i framtiden ska komplettera varandra och fungera smidigt ihop. Detta innebär en övergripande omvälvning för hela trafiksystemet och samtliga aktörer inom trafiken.

Användarna aktivt med i reformen

I framtidens trafiksystem deltar trafikanterna aktivt i planeringen av trafiksystemet. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling. Den offentliga sektorn möjliggör omvälvningen och skapar förutsättningar för verksamheten. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling.

Att trafiken ändras till tjänster möjliggörs av den tekniska utveckling som har avancerat på bred front. Mobilt bredband, smarttelefoner och andra bärbara smarta apparater med positioneringstjänster har blivit vanliga, och i dag är till och med bilarna intelligenta. Dessutom spelar information en allt viktigare roll. Trafikinformation samt infrastrukturen för trafik, transport och datakommunikation har lagt grunden för utvecklingen av trafiktjänster.

På andra webbplatser

Video: Ansvarsområden: Tjänster, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Ansvarsområden: Tjänster, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)