Palvelut

  1. Tavoite ja tehtävät
  2. Henkilö- ja tavaraliikenne
  3. Viestintämarkkinat
  4. Viestinnän peruspalvelut
  5. Toimiluvat

1. Tavoite ja tehtävät

Ministeriön tehtävänä on huolehtia viestintä- ja liikennepalvelujen peruspalvelusta ja markkinoiden kehittämisestä.

Tämä varmistetaan ajantasaisella lainsäädännöllä. Tavoitteenamme on turvallinen, toimiva ja ympäristöystävällinen liikennepalvelujärjestelmä.

Luomme toimivaa markkinaympäristöä erilaisten liikenne- ja viestintäpalveluiden kysynnälle ja tarjonnalle. Liikenne- ja viestintäpalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ja tietoon perustuen.

Vastuullamme on mm. henkilöliikenne- ja logistiikkapalvelut, TV- ja radiotoiminnan sekä Postin yleispalvelu, mediasisältöjen tarjonta ja kuluttaja-asiat.

Ministeriö toimii aktiivisesti EU:ssa myönteisen toiminta- ja sääntelyympäristön luomiseksi liikenteen ja viestinnän palveluille ja uusien palveluiden kehittämiselle.

Liikenteestä kokonaisvaltainen palvelu

Sähköisessä viestinnässä palveluja tarjotaan jo nyt markkinaehtoisesti. Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden viestintäpalveluiden saatavuus on varmistettu lainsäädäntöön kirjatuilla yleispalveluperiaatteilla.

Markkinoiden toimivuuden varmistaminen on erityisen ajankohtaista liikennesektorilla. Liikenteestä on tarkoitus tehdä viestinnän kaltainen palvelukokonaisuus.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa erilaiset liikenne- ja kuljetuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen. Julkinen sektori toimii mahdollistajana ja toimintaedellytysten rakentajana. Suomi on tämän liikenne palveluna -ajattelun edelläkävijä.

2. Henkilö- ja tavaraliikenne

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa rautatieliikenteen, ilmailun, merenkulun, linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen palveluja koskevan lainsäädännön valmistelusta. 

Ministeriön tehtävänä on edistää liikennemarkkinoiden kehittämistä ja uusien, asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä. Kilpailua edistämällä varmistetaan palvelujen tehokkuus ja monipuolisuus. Ministeriön velvoitteena on turvata liikenteen peruspalvelut tarvittaessa ostoilla.

Henkilöiden kuljettaminen ammattimaisesti kaikissa liikennemuodoissa maksua vastaan on luvanvaraista. Myös tavaraliikenne on luvanvaraista. Lupa-asioista vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Muualla verkossa

3. Viestintämarkkinat

Ministeriön tavoitteena on luoda toimiva markkinaympäristö liikenteen, viestinnän ja digitaalisten palveluiden kysynnälle ja tarjonnalle. Näin syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vientiä sekä palvelujen valikoima kasvaa.

Viestintämarkkinoiden sääntelyllä pyritään tekniikkaneutraaleihin, laadukkaisiin, edullisiin ja kattaviin palveluihin. Suomessa viestintätoimiala ja erityisesti teletoiminta on ollut jo pitkään avattuna kilpailulle. Viestintämarkkinoiden pienuudesta huolimatta Suomessa tarjotaan kansainvälisesti katsoen edullisia ja laadukkaita viestintäpalveluita.

Mediamarkkinoiden kehittämisen tavoitteena on, että suomalaiselle yleisölle on tarjolla laadukasta sisältötarjontaa ja että kotimainen media-ala pystyy vastaamaan kansainväliseen kilpailuun.

4. Viestinnän peruspalvelut

Viestinnän peruspalveluita ovat puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut sekä Yleisradio Oy:n televisio- ja radiotoiminta.

Ministeriön tehtävänä on huolehtia siitä, että peruspalvelut ovat kaikkien saatavilla laadukkaina ja kohtuuhintaisina. Peruspalvelujen taso varmistetaan lainsäädännöllä. Tarvittaessa perustason säilymisestä huolehditaan julkisella rahoituksella.

Ylen julkinen palvelu

Yleisradio Oy:llä on laissa säädettyjä julkisen palvelun tehtäviä. Yle tekee ohjelmia ja tuottaa palveluja suomeksi ja ruotsiksi sekä mm. saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Ylen ohjelmatarjonnan televisiossa, radiossa ja verkossa on oltava kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan yleisradioverolla. Se määrätään vuosittain henkilöille ja yhteisöille muun tuloverotuksen yhteydessä.

Laajakaistan yleispalvelu

Suomessa kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus saada kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä sekä 2 Mbit/s laajakaistaliittymä vakinaiseen asuinpaikkaansa tai yrityksen sijaintipaikkaan. Yleispalveluun kuuluvalla puhelinliittymällä on voitava käyttää hätäpalveluja, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluja sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpalveluja.

Postin yleispalvelu

Postin yleispalvelulla tarkoitetaan postilaissa säädettyjä postin peruspalveluita, joiden tulee olla kaikkien saatavilla tasapuolisin ehdoin. Laki takaa viisipäiväisen jakelun viikossa niillä alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakelua, kohtuuhintaisen kirjepalvelun sekä toimipisteiden ylläpitämisen.

Taajama-alueilla sallitaan vähintään kolmipäiväinen jakelu, jos siellä on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko.

Yleispalvelutuotteita ovat alle 2 kg:n painoiset käteismaksulliset kirjelähetykset. Yleispalveluun eivät kuulu sanoma- ja aikakauslehtien tai osoitteettomien lähetysten jakelu.

Liikenne- ja viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalvelun tarjoajaksi.

5. Toimiluvat

Verkkotoimiluvat

Verkkopalvelun tarjoaminen matkaviestinverkossa edellyttää toimilupaa. Toimiluvan myöntää valtioneuvosto.

Televisiotoiminnassa verkkotoimilupa vaaditaan antenniverkossa tapahtuviin lähetyksiin. Toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Kaapelitelevisiotoimintaan sekä satelliittivälitteiseen televisiotoimintaan ei lupaa tarvita.

Lyhytaikaiseen televisiotoimintaan verkkotoimilupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.

Muihin radiotaajuuksien käyttötarkoituksiin haetaan radiolupa Liikenne- ja viestintävirastolta.

Ohjelmistotoimiluvat

Televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa vaaditaan ohjelmistotoimilupa. Toimilupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.

Yleisradio saa harjoittaa julkisen palvelun radio- ja televisiotoimintaa ilman toimilupaa niillä taajuuksilla, jotka valtioneuvosto on osoittanut sen käyttöön.

Radiotoiminta edellyttää lyhytaikaista ja pienimuotoista toimintaa lukuun ottamatta ohjelmistotoimilupaa. Radiotoimiluvat myöntää Liikenne- ja viestintävirasto.

Rautatietoimiluvat

Yrityksen, joka haluaa harjoittaa rautatieliikennettä Suomen rautateillä, tulee hakea toimilupa liikenne- ja viestintäministeriöltä. 

Video: Vastuualueet: Palvelut, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Vastuualueet: Palvelut, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)