Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Henkilöllä, jonka tietoja käsitellään, on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeuksia, joista kerrotaan tarkemmin tällä sivulla ja tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla

Tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä ministeriön kirjaamoon. Kerrothan pyynnössäsi, missä asiassa olet asioinut ministeriössä, jotta voimme löytää tietosi. Kysymme sinulta tarvittaessa lisätietoja. Otathan huomioon, että tietojesi luottamuksellisuuden turvaamiseksi liikenne- ja viestintäministeriön on varmennettava henkilöllisyytesi.

Kirjaamoon voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen [email protected]. Halutessasi voit tehdä pyynnön myös henkilökohtaisesti asioimalla valtioneuvoston kanslian kirjaamossa osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Voit saada nähtäväksesi sinua koskevat tiedot, joita ministeriö käsittelee rekisterinpitäjänä, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä, mikäli kyseessä on yksi tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa luetellusta perusteesta, kuten jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. 

Rekisteröidyllä on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa oikeus vastustaa sellaista häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen. Rekisterinpitäjä ei saa tällöin enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mikäli käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai jos joku muu tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen peruste täyttyy.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on aina oikeus valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta

Tarkempia tietoja rekisteröidyn oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä liikenne- ja viestintäministeriön palveluissa saat liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivulta sekä liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojavastaavalta sähköpostiosoitteesta [email protected].