Tieto ja turvallisuus

  1. Tavoite ja tehtävät
  2. Avoin tieto mahdollistaa uudet palvelut
  3. Tietoturva ja tietosuoja
  4. Liikenteen turvallisuus
  5. Liikenteen automaatio

1. Tavoite ja tehtävät

Tiedon avoimuus on edellytys uusien palveluiden syntymiselle. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on edistää tiedon saatavuutta sekä luoda sääntelyllä mahdollisuuksia tietoa hyödyntävälle liiketoiminnalle.

Ministeriö vastaa tietovarantoihin ja tiedon käyttöön liittyvän lainsäädännön valmistelusta. Myös yksityisyyden suojaan sekä liikenteen ja viestinnän palvelujen turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat kuuluvat ministeriön toimialaan.

Haluamme edistää automaation ja robotiikan hyödyntämistä esimerkiksi tukemalla automatisaatioon liittyviä kokeiluja.

Tulevaisuudessa osa liikenteestä on automatisoitua, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

2. Avoin tieto mahdollistaa uudet palvelut

Liikenne ja viestintäministeriö tekee työtä datatalouden edistämiseksi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomi vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisen datatalouden kehittämiseen. Suomalainen osaaminen ja eurooppalaiset arvot ovat vankka pohja datatalouden kehittämiselle. 

Ministeriön ja hallinnonalan tavoitteena on vahvistaa käyttäjien luottamusta digitaalisiin palveluihin ja -liiketoimintamalleihin. Liikenteen ja viestinnän uusien palvelujen syntymisen ja turvallisen käytön edellytyksenä on tietoturvan varmistaminen koko toimitusketjussa.

Avoin tieto ja jatkuvasti kehittyvät suurten tietomassojen hyödyntämismenetelmät tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia niin liiketoiminnalle kuin yhteiskunnalle. Julkisen tiedon saatavuus on yhteiskunnan palvelukehityksen ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnan läpinäkyvyyden kannalta tärkeä tekijä.

3. Tietoturva ja tietosuoja

Yhä useammat liikenteen palvelut ja lähes kaikki viestinnän palvelut ovat sidoksissa tieto- ja viestintäinfrastruktuurin toimintaan. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa viestintäverkkojen ja -palveluiden tietoturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja strategiatyöstä.

Tavoitteena on varmistaa ja edistää kansalaisten, elinkeinoelämän ja julkishallinnon luottamusta tietoyhteiskunnan palveluiden turvallisuuteen. Luottamus perustuu muun muassa palveluiden helppokäyttöisyyteen, yksityisyyden suojan varmistamiseen sekä sisältöjen aitouteen.

Kansallisena tietoturvallisuusviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto 

Sähköisen viestinnän tietosuojaa valvovat Liikenne- ja iestintävirasto ja tietosuojavaltuutettu. Rikosten esitutkinta kuuluu aina poliisin tehtäviin.

Ministeriöstä osallistutaan aktiivisesti Euroopan verkko- ja tietoturvallisuusviraston (ENISA) toimintaan. Virasto toimii jäsenvaltioiden ja EU:n elimien apuna tietoturva-asioissa.  Viraston tavoite on edistää EU:n sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Muualla verkossa

4. Liikenteen turvallisuus

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön.

Tieliikenteen osalta turvallisuustyön tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen. 

Tieliikenteen osalta tärkeimmät liikenneturvallisuustoimijat ministeriön hallinnonalalla ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva.

Rautateiden, lentoliikenteen ja merenkulun turvallisuus

Rautatieturvallisuuden valvomisesta sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto. Turvallisuustyön tavoitteena on, että rautatieliikenne on turvallista ihmisille ja ympäristölle.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena  lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista huolimatta. Harrasteilmailussa tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen.

Merenkulun turvallisuustyön tavoitteena on säilyttää saavutettu hyvä taso. Keskeisenä välineenä tässä työssä on turvallisuuskulttuuri.

Ministeriön hallinnonalalla merenkulusta vastaavat Liikenne- ja viestintävirasto (merenkulun turvallisuus, veneily) ja Väylävirasto (liikennejärjestelmä, väylät).

Merenkulun turvallisuudessa suuressa roolissa on myös kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset. Suomenlahden kansainvälisellä merialueella on käytössä alusten valvonta- ja informaatiojärjestelmä (VTMIS). Alusten ilmoittautumisvelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässä meriliikennettä valvovat yhdessä Suomi, Venäjä ja Viro.

Muualla verkossa

5. Liikenteen automaation

Liikennepolitiikan tavoite on, että tulevaisuudessa osa liikenteestä on automaattista, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Ministeriö myös edistää liikenteen automaatioon perustuvan liiketoiminnan syntymistä esimerkiksi tukemalla automaatioon liittyviä kokeiluja.

Liikenteen automaation taustalla ovat viestintä- ja ajoneuvoteknologioiden kehitys. Myös tiedon rooli on keskeinen. Liikennetieto sekä liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri yhdessä muodostavat alustan liikenteen automaatiolle.

Video: Vastuualueet: Tieto, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Vastuualueet: Tieto, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)