Ministeriö

  1. Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä
  2. Liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelija
  3. EU-yhteistyö
  4. Kansainvälinen yhteistyö
  5. Hallinnonalan ohjaaja ja valvoja
  6. Budjettitalous
  7. Toimiluvat ja valtionapu
  8. Ministeriön viestintä
  9. Organisaatio
  10. Kulkulaitostoimikunnasta liikenne- ja viestintäministeriöksi

1. Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä

Liikenne- ja viestintäministeriö luo kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä.

Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot.

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön. Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Ministeriön tehtävänä on myös pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelu on ministeriön perustehtävä. Ministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa.

2. Liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelija

Säädösvalmistelu on yksi ministeriön perustehtävistä. Ministeriössä valmistellut hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Ministeriö vastaa myös liikenne- ja viestintäalan asetusten valmistelusta ja voi antaa myös omia asetuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön säädösvalmistelu painottuu suurelta osin EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon

3. EU-yhteistyö

Merkittävä osa liikenteen ja viestinnän säädöksistä valmistellaan Euroopan unionissa. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa EU:n liikenne- ja viestintäasioiden kansallisesta valmistelusta ja seurannasta. Liikenne- ja viestintäministeri edustaa Suomea EU:n liikenne- ja televiestintäneuvoston kokouksissa. EU-toimintaan liittyy aktiivinen etukäteisvaikuttaminen. Ministeriön virkamiehet ovat mukana asioiden valmistelussa neuvoston ja komission työryhmissä.

4. Kansainvälinen yhteistyö

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla. Liikenne- ja viestintäministeriön kansainvälinen yhteistyö on erityisen vilkasta EU-maiden lisäksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla kuten kansainvälisessä merenkulkuorganisaatiossa (IMO), siviili-ilmailujärjestössä (ICAO), televiestintäliitossa (ITU) ja maailman postiliitossa (UPU).

5. Hallinnonalan ohjaaja ja valvoja

Yksi ministeriön päätehtävistä on sen hallinnonalan strateginen tulosohjaus. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitoksien toimintaa ja seuraa näiden kehitystä. Ministeriön hallinnonalan konsernistrategia toteuttaa hallitusohjelmaa. Se on koko hallinnonalaa ohjaava strategia. Virastoille asetetaan vuosittain tulostavoitteet. Ministeriön vastuulla on myös hallinnonalansa valtionyhtiöiden omistajaohjaus.

Ministeriö ohjaa hallinnonalansa virastoja ja vastaa siitä, että niiden tavoitteet ja toiminta ovat hallitusohjelman mukaisia. Ministeriön omistajaohjauksessa oleville osakeyhtiöille on lainsäädännössä määritelty yhteiskunnallisia tehtäviä.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvia virastoja ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Ministeriön omistajaohjauksessa olevia yhtiöitä ovat Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, Cinia Oy, Lentorata Oy, Länsirata Oy ja Itärata Oy. Myös Yleisradio Oy kuuluu ministeriön hallinnonalaan. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

6. Budjettitalous

Liikenne- ja viestintäministeriö hoitaa hallinnonalansa budjettitaloutta. Ministeriö valmistelee budjettikehykset sekä vuosittain budjettiesityksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Liikenne- ja viestintäministeriö myös seuraa valtion budjetissa ministeriön toiminta-alueelle myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja raportoi siitä toimintakertomuksessa.

7. Toimiluvat ja valtionapu

Liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluu myös toimilupa- ja valtionapuasioita. Nämä tehtävät ovat viime vuosina vähentyneet, sillä hallintoa on kevennetty ja asiat siirretty aluehallinnolle ja kunnille. Toimilupia myönnetään esimerkiksi matkaviestintäverkkojen rakentamiseen sekä radio- ja televisiotoimintaan. Palveluostoilla ministeriö rahoittaa esimerkiksi harvaan asuttujen seutujen joukkoliikennettä.

8. Ministeriön viestintä

Viestinnällä ja sidosryhmätyöllä edistetään ministeriön tavoitteiden toteutumista. Viestintä vahvistaa ministeriön, hallinnonalan sekä sidosryhmien valmiuksia keskustella, osallistua ja ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin ja päätöksentekoon. Avoin, ennakoiva viestintä ja vuorovaikutteinen sidosryhmäyhteistyö ovat viestinnän lähtökohtia koko hallinnonalalla.

9. Organisaatio

Liikenne ja viestintäministeriön työtä johtaa liikenne- ja viestintäministeri. Liikenne- ja viestintäministeri toimii LVM:n päällikkönä ja käsittelee sille kuuluvat asiat. 

Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö. Ministeriössä on noin 190 työntekijää. Työ on organisoitu kolmelle eri osastolle, jotka ovat konserniohjaus-, tieto- ja turvallisuus- ja verkko- ja palveluosastot. Osastoja johtavat osastopäälliköt, joilla on ylijohtajan arvonimi. Osastot jakautuvat edelleen yksiköihin. Lisäksi suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimivat strategiatoiminto, ministeriön viestintä, kansainvälisten asioiden yksikkö ja valtion kyberturvallisuusjohtajan toimisto.

10. Kulkulaitostoimikunnasta liikenne- ja viestintäministeriöksi

Liikenne- ja viestintäministeriö sai alkunsa vuonna 1892, jolloin Venäjään kuuluneen Suomen suuriruhtinaskunnan senaattiin perustettiin kulkulaitostoimituskunta. Myöhemmin se muuttui kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöksi, joka puolestaan jakautui vuonna 1970 liikenneministeriöksi ja työvoimaministeriöksi. Viestintäpolitiikan painoarvo kasvoi niin, että vuonna 2000 liikenneministeriön nimi muutettiin liikenne- ja viestintäministeriöksi.

Koko historiansa ajan liikenne- ja viestintäministeriössä on edistetty yhteiskunnan hyvinvointia ja luotu elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä hyvillä yhteyksillä. Kanavien ja rautateiden rakentamiseen keskittyneestä ministeriöstä on vuosikymmenten aikana muotoutunut koko liikenne- ja viestintäsektorin strateginen ohjaaja. Eri liikennemuotoja yhteen sovittamalla ja ympäristöstä huolehtien käyttäjille pyritään takaamaan sujuvia ja turvallisia yhteyksiä ja palveluita.

Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot.

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. 

Video: Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävät viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävät viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Video: Ministeriön organisaatio ja johto viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Ministeriön organisaatio ja johto viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)