EU-asiat

  1. Euroopan unionin neuvosto
  2. EU-asioiden valmistelu kotimaassa
  3. Valmistelu ja päätöksenteko EU:n neuvostossa

1. Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus kiertää vakiintuneessa järjestyksessä EU-maiden kesken ja vaihtuu puolivuosittain.

Euroopan unionin neuvosto neuvottelee EU:n lainsäädännöstä ja hyväksyy säädökset yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. EU:n neuvoston kokouksissa EU-maiden ministerit keskustelevat lakiesityksistä ja hyväksyvät uutta lainsäädäntöä. EU:n neuvostolla on 10 eri kokoonpanoa.

Suomea liikenne- ja televiestintäneuvostossa edustaa liikenne- ja viestintäministeri. Ministerit kokoontuvat joko Brysselissä tai Luxemburgissa.

Virallisten ministerineuvostojen lisäksi ministereillä on epävirallisia kokouksia. Ne pidetään vuorossa olevassa puheenjohtajamaassa.

2. EU-asioiden valmistelu kotimaassa

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa EU:n liikenne- ja viestintäasioiden kansallisesta valmistelusta ja seurannasta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä EU-asiat valmistellaan ministerin johdolla. Kullekin asialle määritellään vastuuvirkamies, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa asian etenemistä ja käsittelyä koko prosessin ajan. Kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa siitä, että EU:ta koskevien asioiden hoito on ministeriössä laadukasta ja tuloksellista.

Suomen kanta kuhunkin EU:sta tulleeseen asiaan muotoillaan niin, että myös sidosryhmien mielipiteet kuullaan. Suomen näkemyksen muodostamisessa tärkeä rooli on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden sihteeristöllä ja Brysselissä toimivalla Suomen pysyvällä EU-edustustolla.

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yleisistä linjauksista ja sovittaa yhteen EU-asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa. Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa.

Eduskunta osallistuu aktiivisesti EU:n liikenne- ja viestintäasioiden valmisteluun. EU:n komission antamista säädöshankkeista informoidaan eduskuntaa valtioneuvoston kirjelmällä. Ennen jokaista ministerineuvostoa kokouksen asialista käsitellään eduskunnan suuressa valiokunnassa.

3. Valmistelu ja päätöksenteko EU:n neuvostossa

EU:n liikenne- ja viestintäasioita valmistellaan jäsenvaltioiden virkamiehistä koostuvissa työryhmissä. Työryhmissä Suomea edustavat Suomen pysyvässä EU-edustustossa työskentelevät asiantuntijat. Kokouksiin osallistuu useimmiten myös liikenne- ja viestintäministeriön tai sen hallinnonalan asiantuntija.

Työryhmäkäsittelyn jälkeen asioita käsitellään pysyvien edustajien komitean ensimmäisessä kokoonpanossa (Coreper I). Täällä Suomea edustaa EU-edustuston pysyvän edustajan sijainen.

Coreper-käsittelyn jälkeen asiat siirtyvät ministerineuvostoon. EU:n liikenne- ja viestintäasioita käsitellään liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostossa.  Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Liikenne- ja viestintäasioita käsitellään käsitellään puolen vuoden välein eli yleensä kesä- ja joulukuun liikenne-, tele- ja energianeuvostossa.