Arbetsgrupp utreder hur Kvarkentrafiken kunde tryggas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2011 12.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till hur person- och godstrafiken mellan Finland och Sverige i Kvarken kunde ordnas på ett hållbart sätt året runt. Arbetsgruppens mandattid pågår från den 1 december 2011 till den 30 september 2012.

Tillsättandet av arbetsgruppen baserar sig på en skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken regeringen stöder en fortsättning på Kvarkentrafiken och utarbetar tillsammans med Sverige och företrädare för Kvarkenområdet en gemensam strategi på lång sikt som ska trygga trafiken.

Före ingången av 2013 förväntas arbetsgruppen lägga fram ett förslag till åtgärder som är nödvändiga för att trygga fartygstrafiken. En mellanrapport om dessa åtgärder väntas från arbetsgruppen före utgången av april.

Dessutom ska arbetsgruppen utarbeta en långsiktig strategi och åtgärdsförslag för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken.

Trafik med bilfärja har bedrivits i Kvarken i nästan 50 år. I och med Finlands medlemskap i EU upphörde den skattefria försäljningen 1999, vilket ledde till att passagerarantalet minskade synnerligen kraftigt. Såväl finska staten som de regionala myndigheterna på både svensk och finsk sida har stött passagerartrafiken mellan Vasa och Umeå sedan 2010. Stödet upphör i slutet av 2012.


Ytterligare information:

Minna Kivimäki, överdirektör, tfn 160 28013, 040 754 9871
Risto Murto, enhetschef, tfn 09 160 28639, 040 505 3320
Sirkka-Heleena Nyman, sjöfartsråd, tfn 09 160 28369