Växthusgasutsläppen från trafiken har ökat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2011 12.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Det klimatpolitiska programmet för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (ILPO) har nu fått sin andra uppföljningsrapport. Uppföljningen visar att växthusgasutsläppen har ökat sedan jämförelseåret 2009.

Enligt preliminära uppgifter var utsläppen av växthusgaser från trafiken i Finland år 2010 ca 13,25 miljoner ton. Enligt Kyotoprotokollet ska Finland stabilisera sina utsläpp av koldioxid till 1990 års nivå, vilket i trafiken är ca 12,76 miljoner ton.

Att växthusgasutsläppen från trafiken har ökat anses framför allt bero på att ekonomin har piggnat till och på att den tunga trafiken har tilltagit. Inte ens den ökade användningen av biobränslen räcker till för att jämna ut effekterna av trafiktillväxten.

För att trafiksektorn ska nå utsläppsmålet behövs ytterligare åtgärder, särskilt för att öka energieffektiviteten inom den tunga trafiken och för att främja kollektivtrafik, gång och cykling. Med hjälp av dessa insatser kan vi råda bot på de växande trafikmängdernas negativa effekt på utsläppen.

Ekonomiska styrmedel granskas senare

ILPO-programmet omfattar fem åtgärder för att bromsa klimatförändringen. Av dessa har förnyelsen av personbilsparken framskridit, om än långsammare än önskat. Även kommunikationspolitiken, främst utvecklingen av informationssamhället, väntas minska utsläppen såväl i näringslivet och förvaltningen som i medborgarnas vardag.

Dessutom krävs ytterligare åtgärder för att förbättra energieffektiviteten inom trafiken och för att styra den växande persontrafiken i stadsregioner till miljövänligare färdsätt. I rapporten föreslås bland annat stöd till företag som har anslutit sig till systemet med energieffektivitetsavtal samt satsningar på kollektivtrafik och mobilitetsstyrning.

Den sista åtgärden enligt ILPO-programmet är en skärpning av den ekonomiska styrningen i fall de uppställda målen inte annars nås. Behovet av ekonomisk styrning ska utvärderas år 2012.

De mål som gäller för Finland kommer fortsättningsvis att stramas åt fram till år 2020. Då ska växthusgasutsläppen från trafiken vara 15 procent mindre än år 2005.

Ytterligare information:

Saara Jääskeläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 015 3745