Information om flyg som Amnesty International begärt offentliggörs av människorättsskäl

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2011 10.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Utgående från det utlåtande som utrikesministeriet bett kommunikationsministeriet om, är det möjligt att offentliggöra uppgifterna om de flyg som Amnesty International specificerat under perioden 2001-2006.

Utrikesministeriet och kommunikationsministeriet anser att offentliggörandet av uppgifterna om flygen följer internationell rätt, konventioner om mänskliga rättigheter och därigenom också vårt nationella system för grundläggande fri- och rättigheter, och detta gör offentliggörandet motiverat.

Enligt kommunikationsministeriets helhetsbedömning kan de begärda uppgifterna om de specificerade flygen i detta enskilda fall tolkas som offentliga uppgifter i enlighet med handlingsoffentlighetslagen, fastän uppgifterna i sig också kan ses som företagshemligheter.

Offentliggörandet av uppgifterna kan också enligt kommunikationsministeriets bedömning i detta enskilda fall vara i Finavia Abp:s intresse eftersom principen om skydd av affärsverksamhet inte gäller de påståenden som uttalats i offentligheten om det aktuella fallet.

För civil luftfart gäller enligt internationell rätt fri användning av luftrummet och övervakning endast angående flygsäkerhet och flygning. Därför kan man inte kräva uppgifter av de privata flygbolagen om syften eller mål med enskilda flyg. Av denna orsak har de ansvariga myndigheterna inte befogenheter att i förebyggande syfte övervaka den privata luftfarten på det sätt som Amnesty International avser.

Utrikesministeriets roll i utredningen baserar sig på sakkunskap angående konventioner om mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Utrikesministeriet har inte befogenheter i ärenden som rör civil luftfart.

De uppgifter som Finavia Abp överlämnat till utrikesministeriet finns tillgängliga på utrikesministeriets och kommunikationsministeriets webbplatser.

För mera information: chefen för utrikesministeriets rättstjänst Päivi Kaukoranta, tfn 09 1605 5700 eller 040 835 9218, trafikråd Mika Mäkilä, kommunikationsministeriet, tfn 1602 8475 eller 040 595 6068