Liikenneturvallisuudelle asetettuihin tavoitteisiin vielä matkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2010 9.04
Tiedote

Liikenneturvallisuus on kohentunut, mutta loukkaantumisonnettomuuksien tai nuorten osalta tilastot eivät ole oikean suuntaisia. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan työjaosto julkaisi 23. syyskuuta 2010 taustaraportin, joka sisältää tietoa liikenneturvallisuuden kehityksestä ja arvion liikenneturvallisuustyön kehittämiskohteista.

Taustaraportissa tarkastellaan ja verrataan liikenneturvallisuuden kehitystä ikäryhmittäin, tienkäyttäjätyypeittäin ja onnettomuustyypeittäin. Raporttiin on myös koottu analyysit tieliikenteessä viime vuosina tapahtuneista kuolemiin ja loukkaantumisiin johtaneista onnettomuuksista. Raportissa liikenneturvallisuutta on tarkasteltu viiden vuoden jaksoissa.

Liikenneturvallisuus on pitkällä aikavälillä hitaasti parantunut. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt. 2000-luvun alkupuolella tieliikenteessä kuoli keskimäärin 400 ihmistä vuodessa, vuosikymmenen loppupuolella vastaava luku oli 344. Kuolemaan johtavista tieliikenneonnettomuuksista 70 prosenttia tapahtuu maanteillä ja 30 prosenttia taajamissa.

Loukkaantumisten osalta onnettomuuksien määrä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes samalla tasolla. 2000-luvun alkupuolella tieliikenteessä loukkaantui keskimäärin 8 591 ihmistä vuodessa. Vuosikymmenen lopulla loukkaantuneita oli keskimäärin 8 516. Loukkaantumiset jakautuvat tasaisesti maanteiden ja taajamien kesken, tosin taajamien osuus on hienoisessa kasvussa.

Maanteillä tyypillisimpiä kuolemaan johtaneita onnettomuustyyppejä ovat kohtaamis- ja suistumisonnettomuudet. Loukkaantumisia tapahtuu eniten suistumisonnettomuuksissa, mutta paljon myös kohtaamis- ja saman ajosuunnan onnettomuuksissa.

Taajamissa kuolemaan johtavat jalankulkija- ja suistumisonnettomuudet sekä risteävissä ajosuunnissa tapahtuvat onnettomuudet. Tyypillinen taajaman loukkaantumisonnettomuus tapahtuu risteyksessä tai tieltä suistumisena.

Erityisesti nuorten kohdalla liikenneturvallisuuskehitys on tilastojen valossa huolestuttava. Tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista keskimäärin joka kolmas on nuori. Nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyy riskinottoa: päihtyneenä ajamista, ylinopeutta ja turvavöiden käyttämättömyyttä. Nuorten mopoilijoiden henkilövahinkojen määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Suomen tieliikenteen henkilövahinkojen onnettomuuskustannukset vuosilta 1999-2008 ovat yhteensä 31,7 miljardia euroa. Vuoden 2009 (Tilastokeskuksen ennakkotieto) kustannukset ovat yhteensä 2,23 miljardia euroa. Suurimmat kustannuserät syntyvät hoitokustannuksista ja työkyvyttömyysaikojen kustannuksista.

Taustaraporttia valmistelleen työjaoston puheenjohtajana toimii liikenneneuvos Anneli Tanttu. Työjaostossa on edustus liikenne- ja viestintäministeriöstä, poliisihallituksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Liikenneturvasta, Liikennevakuutuskeskuksesta, Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi).

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan on tarkoitus julkaista varsinainen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011-2014 vuoden vaihteessa 2010-2011.

Tieliikenteen turvallisuus. Liikenneturvallisuussuunnitelman 2011-2014 taustaraportti (Julkaisuja 35/2010) on kokonaisuudessaan luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Merja Nikkinen p. (09) 160 28555
Liikenneneuvos Anneli Tanttu p. (09) 160 28568 (tavoitettavissa 27.9. eteenpäin)