Ännu långt kvar till målen för trafiksäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2010 9.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Trafiksäkerheten har blivit bättre, men för olyckor med personskador och för de unga visar statistiken en utveckling som inte går i rätt riktning. En arbetsgrupp inom delegationen för trafiksäkerhetsärenden publicerade den 23 september 2010 en bakgrundsrapport, som innehåller information om hur trafiksäkerheten utvecklas och en bedömning av vad som bör förbättras i trafiksäkerhetsarbetet.

I bakgrundsrapporten granskas och jämförs hur trafiksäkerheten har utvecklats enligt åldersgrupper, typer av väganvändare och typer av olyckor. I rapporten ingår också analyser av olyckor som under de senaste åren inträffat i vägtrafiken och som lett till dödsfall och personskador. I rapporten har trafiksäkerheten granskats i femårsperioder.

I långt perspektiv har trafiksäkerheten långsamt förbättrats. Antalet förolyckade i vägtrafiken har minskat. I början av 2000-talet omkom i medeltal 400 personer per år i vägtrafiken, medan motsvarande antal i slutet av perioden var 344. Av de olyckor i vägtrafiken som leder till dödsfall inträffar 70 procent på landsvägarna och 30 procent i tätorterna.

I olyckor som lett till personskador har antalet skadade under de senaste tio åren förblivit på nästan samma nivå. I början av 2000-talet skadades i medeltal 8 591 personer per år i vägtrafiken och under den senaste femårsperioden i medeltal 8 516 personer. De olyckor som leder till personskador fördelar sig jämt mellan landsvägarna och tätorterna, men tätorternas andel växer långsamt.

De mest typiska dödsolyckorna på landsvägarna är kollisioner med mötande trafik och olyckor där bilen slungats av vägen. De flesta personskadorna uppstår när bilen slungats av vägen, men ofta också vid kollisioner med mötande trafik och med trafik i samma körriktning.

De olyckor som leder till dödsfall i tätorterna är sådana där fotgängare är inblandade, där bilen slungats av vägen eller olyckor där körriktningarna korsar varandra. En typisk tätortsolycka som leder till personskador sker i en korsning eller när bilen slungas av vägen.

I statistikens ljus är trafiksäkerhetsutvecklingen oroande i synnerhet beträffande de unga. Av dem som förolyckats och skadats i vägtrafiken är i medeltal var tredje en ung person. Till ungdomarnas trafikbeteende hör risktagande: man kör berusad, man kör överhastighet och man använder inte säkerhetsbälten. Antalet personskador bland unga mopedförare har mer än fördubblats under de senaste tio åren.

Olyckskostnaderna för personskador i Finlands vägtrafik under perioden 1999-2008 var sammanlagt 31,7 miljarder euro. Under 2009 (förhandsuppgift från Statistikcentralen) var kostnaderna totalt 2,23 miljarder euro. De största utgiftsposterna bestod av vårdkostnader och kostnader för perioder av arbetsoförmögenhet.

Ordförande för den arbetsgrupp som berett bakgrundsrapporten är trafikrådet Anneli Tanttu. I arbetsgruppen finns representanter för kommunikationsministeriet, polisstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Delegationen för trafiksäkerhetsärenden har för avsikt att publicera den egentliga trafiksäkerhetsplanen för åren 2011-2014 kring årsskiftet 2010-2011.

Säkerhet i vägtrafiken. En bakgrundsrapport till trafiksäkerhetsplanen för 2011-2014 (KM:s publikationer 35/2010) finns i sin helhet (på finska) på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information

överinspektör Merja Nikkinen, tfn 09 160 28555
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn 09 160 28568 (nås från och med 27.9)