Työryhmä: Liikenteen öljyriippuvuus katkaistava

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2013 10.58 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää radikaaleja muutoksia suomalaisen liikenteen käyttövoimavalikoimaan. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja nykyistä parempi polttoaineomavaraisuus.

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmän tavoitetilassa Suomessa luovuttaisiin henkilöautoliikenteessä kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Tämä on mahdollista, sillä korvaavia kustannustehokkaita vaihtoehtoja on useita.

Raskaan liikenteen osalta kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden, nestemäisten tai kaasumaisten, osuuden tulisi vuonna 2050 olla vähintään 70 prosenttia. Kaupunkien bussi- ja jakeluliikenteen tulisi toimia 70 prosenttisesti päästöttömästi tuotetulla sähköllä.

Ilmailussa biokerosiini voisi korvata 40 prosenttia lentoliikenteen polttoainetarpeesta. Myös merenkulussa 40 - 50 prosentin päästöleikkaus tulisi toteuttaa vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja energiatehokkuutta lisäämällä. Lentokenttien ja satamien terminaaliliikenteen tulisi olla lähes päästötöntä jo vuonna 2030.

- Työryhmä on oikeassa esittäessään uusille käyttövoimille näin kunnianhimoisia tavoitteita, arvioi liikenneministeri Merja Kyllönen työryhmän työn tuloksia.

- Kuten raportissakin esitetään, jatkossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja sellaisten polttoaineiden käytön edistämiseen, joilla voidaan oikeasti hillitä ilmastonmuutosta. Ehdotuksilla näyttäisi olevan myös suoria taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten mahdollisuus parantaa Suomen vaihtotasetta. Siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin avaisi myös alueelliselle yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia vihreän talouden ja hajautetun polttoainetuotannon kautta.

Työryhmä esittää myös välitavoitteita, joka ohjaavat toimintaa kohti hiilivapaata liikennettä.

Esimerkiksi henkilöautoilua koskeva välitavoite on, että vuonna 2030 kaikki Suomessa rekisteröitävät henkilöautot olisivat soveltuvia vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ja että niiden energiatehokkuus kaksinkertaistuisi vuoden 2013 tasosta. Työryhmä myös tukee keväällä 2013 julkistetun merenkulun LNG-toimenpideohjelman tavoitteita.

Ennakointi lisää vaikutusmahdollisuuksia

Työn taustalla on EU:n tavoite vähentää laaja-alaisilla toimenpiteillä kasvihuonekaasupäästöjä (CO2) 80 - 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Liikenteen energia on tällä hetkellä pääosin peräisin öljystä ja ilman merkittäviä toimenpiteitä sen osuus kasvaa sitä mukaa kun päästöt muilla sektoreilla pienentyvät.

- Päästötavoitteen lisäksi tarkoituksena oli ennakoinnin avulla etsiä keinoja, joilla voi pienentää uusiin käyttövoimiin siirtymisen kustannuksia ja löytää uusia mahdollisuuksia elinkeinoille, kertoo liikenneministeri Merja Kyllönen työryhmän asettamisen taustoista.

- Ennakointi on tärkeää Suomen kilpailukyvyn kannalta, mutta myös siksi, että liikennettä koskeva sääntely on muuttumassa yhä kansainvälisemmäksi. Liikkeellä oltava ajoissa ja kunnon perusteluilla, jotta varmistamme, että Suomen kannalta parhaat toimintatavat saavat vetoapua kansainvälisistä päätöksistä.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden laajamittainen käyttöönotto on riippuvainen EU:n valitsemista toimintalinjoista koskien erityisesti energiantuotannon säännöksiä ja rajoituksia, hankerahoitusta sekä liikennevälineiden ja polttoaineiden standardisointia. EU:n vahva tahtotila edistää myös maailmanlaajuisia toimia erityisesti ilmailun ja merenkulun päästöjen vähentämiseksi.

Öljyä korvaavia käyttövoimia ovat muun muassa sähkö, biopolttoaineet ja kaasu. Vaihtoehtojen käyttöönotossa on kuitenkin huomattavia eroja. Esimerkiksi nestemäisiä biopolttoaineita, maakaasua ja biometaania on jo nyt tarjolla, mutta sähköautot ovat vasta tulossa markkinoille. Vedyn hyödyntäminen polttoaineena on kauempana tulevaisuudessa. Lentoliikenteessä tarvittavaa biokerosiiniä valmistetaan myös Suomessa.

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset raportissa

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä - työryhmän tehtävänä oli arvioida käyttövoimavaihtoehtojen tulevaisuutta suomalaisessa liikenteessä vuosiin 2020 ja 2050. Tarkastelun tuli kattaa kaikki liikennemuodot eli tie-, raide-, meri- ja lentoliikenne.

Työryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmässä oli edustettuna jäsenet eri ministeriöistä, liikenne- ja energia-alan järjestöistä ja yrityksistä sekä ympäristöjärjestöistä.

Työryhmän työn tulokset on soveltuvin osin huomioitu myös työ- ja elinkeinoministeriön öljyriippuvuuden vähentämiseksi tähtäävässä ohjelmassa, joka on julkaistu osana kansallista energia- ja ilmastostrategiaa.

Työryhmä luovutti työnsä loppuraportin kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle 8. toukokuuta 2013.

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä - työryhmän loppuraportti (LVM:n julkaisuja 15/2013) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367, 040 580 0894

Yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 0295 34 2577, 040 718 5975 (tieliikenteen ajoneuvojen energiatehokkuus ja polttoainevaihtoehdot)

Neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, p. 0295 34 2560, 0400 153 745 (liikenteen energia- ja ilmastotavoitteet)