Arbetsgrupp: Trafikens oljeberoende måste brytas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2013 10.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid Kommunikationsministeriet föreslår radikala förändringar i bränsleutbudet för trafiken i Finland. Målsättningen är att begränsa klimatförändringen och uppnå en bättre självförsörjning av bränsle.

Arbetsgruppen "Framtidens drivmedel i trafiken" har som målbild att man helt ska avstå från fossila bränslen i personbilstrafiken i Finland före år 2050. Det här är möjligt då det finns flera ersättande kostnadseffektiva alternativ.

För den tunga trafiken ska andelen hållbart producerade vätske- eller gasbaserade biobränslen år 2050 uppgå till minst 70 procent. Buss- och distributionstrafiken i städerna ska drivas med el som till 70 procent har producerats utsläppsfritt.

Inom luftfarten kan biofotogen ersätta 40 procent av flygtrafikens bränslebehov. Också inom sjöfarten vill man minska utsläppen med 40 - 50 procent med hjälp av alternativa bränslen och ökad energieffektivitet. Terminaltrafiken vid flygfälten och i hamnarna ska vara nästan helt utsläppsfria redan år 2030.

- Arbetsgruppen gör rätt i att föreslå så här ambitiösa mål för de nya drivmedlen, säger trafikminister Merja Kyllönen om resultatet av arbetsgruppens arbete.

- Precis som rapporten föreslår måste vi framöver fästa särskild uppmärksamhet vid att förbättra energieffektiviteten och främja användningen av sådana bränslen som verkligen kan bidra till att begränsa klimatförändringen. Förslagen ser också ut att medföra direkt ekonomisk och samhällelig nytta, såsom möjligheten att förbättra Finlands bytesbalans. Övergången till alternativa drivmedel öppnar också nya möjligheter för regional företagsverksamhet genom grön ekonomi och decentraliserad bränsleproduktion.

Arbetsgruppen föreslår också olika etappmål som kan leda verksamheten i riktning mot en koldioxidfri trafik.

Ett etappmål som gäller till exempel för personbilstrafiken är att alla personbilar som är registrerade i Finland år 2030 ska vara anpassade för alternativa bränslen och att deras energieffektivitet fördubblas jämför med nivån år 2013. Arbetsgruppen stöder också målsättningarna i LNG-åtgärdsprogrammet för sjöfarten som offentliggjordes våren 2013.

Framförhållning ökar påverkningsmöjligheterna

Bakgrunden till arbetet är EU:s mål att genom vittgående åtgärder minska växthusgasutsläppen (CO2) med 80 - 95 procent jämfört med 1990 års nivå fram till år 2050. Energin som används i trafiken är nu till största delen oljebaserad och utan betydande åtgärder kommer andelen att växa i takt med att utsläppen från andra sektorer minskar.

- Förutom utsläppsmålet var avsikten också att genom framförhållning hitta sätt att minska kostnaderna för övergången till nya bränslen och nya möjligheter för näringslivet, berättar trafikminister Merja Kyllönen om bakgrunden till att arbetsgruppen tillsattes.

- Det är viktigt med framförhållning för Finlands konkurrenskraft men också för att regleringen av trafiken blir allt mer internationell. Vi måste vara ute i god tid och ha goda motiveringar för att försäkra oss om att de verksamhetssätt som är bäst för Finland får draghjälp i de internationella besluten.

Ibruktagandet av alternativa bränslen på bred front är beroende av de handlingslinjer som EU väljer i synnerhet när det gäller reglering och begränsning av energiproduktionen, projektfinansiering och standardisering av färdmedel och bränslen. EU:s starka vision främjar också globala åtgärder framför allt när det gäller att minska utsläppen från luftfarten och sjöfarten.

Drivmedel som kan ersätta olja är bland annat el, biobränslen och gas. Det finns dock betydande skillnader gällande när de olika alternativen kan tas i bruk. Exempelvis flytande biobränslen, naturgas och biometan finns att tillgå redan nu, medan elbilarna ännu håller på att introduceras på marknaden. Att kunna utnyttja väte som bränsle ligger ännu längre fram i tiden. Biofotogen som behövs i flygtrafiken tillverkas också i Finland.

Mål och förslag till åtgärder i rapporten

Arbetsgruppen "Framtidens drivmedel i trafiken" hade som uppdrag att bedöma framtiden för olika drivmedel i trafiken i Finland fram till år 2020 och 2050. Analysen skulle omfatta alla trafikformer, dvs. landsvägs-, ban-, sjö- och flygtrafik.

Ordförande för arbetsgruppen var regeringsrådet Silja Ruokola från Kommunikationsministeriet. Gruppens medlemmar representerade olika ministerier, organisationer och företag inom trafik- och energibranschen samt miljöorganisationer.

Resultaten av arbetsgruppens arbete har i tillämpliga delar beaktats också i Arbets- och näringsministeriets program för att minska oljeberoendet. Programmet ingår i den nationella energi- och klimatstrategin.

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till trafikminister Merja Kyllönen den 8 maj 2013.

Slutrapporten för arbetsgruppen "Framtidens drivmedel i trafiken" kan läsas på Kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367, 040 580 0894
Maria Rautavirta, överingenjör, tfn 0295 34 2577, 040 718 5975 (energieffektivitet och bränslealternativ för fordon i landsvägstrafik)
Saara Jääskeläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2560, 0400 153 745 (energi- och klimatmål för trafiken)