Teollisuustyöntekijöitä kuljettavien alusten turvallisuutta parannetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2023 13.47
Tiedote
Kaksi rahtialusta merellä
Rahtialukset Vuosaaren satamassa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi)

Valtioneuvosto antoi 7.9.2023 eduskunnalle esityksen, jolla hyväksyttäisiin teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö, sen voimaansaattaminen ja muutetun vakavuusdirektiivin täytäntöönpano. 

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehty teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö, eli niin kutsuttu IP-säännöstö (International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel) on keskeinen merellä tapahtuvassa ammattitaitoista henkilöstöä vaativassa teollisessa offshore-toiminnassa.

Säännöstön tavoitteena on luoda teollisuustyöntekijöitä kuljettaville aluksille tarkoituksenmukaiset tekniset turvallisuusvaatimukset, jotka ottavat huomioon työntekijöiden siirtoihin liittyvät erityiset riskit. Teollisuustyöntekijöillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joita kuljetetaan tai majoitetaan aluksella offshore-teollisuuden toimintaan liittyviä tehtäviä varten, kun työskentely tapahtuu toisella aluksella tai avomerilaitoksella.

Lisäksi esitetään muutetun vakavuusdirektiivin vaatimusten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vakavuusdirektiivissä säädetään ro-ro-matkustaja-aluksille eli matkustaja-autolautoille yhdenmukaiset vakavuutta koskevat erityisvaatimukset. Vaatimuksilla parannetaan vaurioituneiden alusten selviytymiskykyä ja taataan niin matkustajille kuin myös laivaväelle korkea turvallisuustaso.

Ehdotettujen muutosten kansallisen tason vaikutuksien arvioidaan olevan vähäisiä. Ro-ro-matkustaja-aluksiin kohdistuvien säännösten on tarkoitus tulla voimaan 5.12.2024 ja muiden 1.7.2024.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612, [email protected]