Säkerheten på fartyg som medför industripersonal förbättras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2023 13.47 | Publicerad på svenska 7.9.2023 kl. 16.43
Pressmeddelande
Kaksi rahtialusta merellä
Fraktfartyg i Nordsjö hamn (Bild: Mika Pakarinen, Keksi)

Statsrådet lämnade en proposition till riksdagen den 7 september 2023 med förslag till godkännande av den internationella säkerhetskod för fartyg som medför industripersonal, sättande i kraft av den och genomförande av det ändrade stabilitetsdirektivet. 

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s internationella säkerhetskod från 2022 för fartyg som medför industripersonal, det vill säga den så kallade IP-koden (International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel), är väsentlig för offshoreindustriverksamhet till havs som medför ett stort behov av yrkeskunnig personal.

Syftet med koden är att skapa ändamålsenliga tekniska säkerhetskrav för fartyg som medför industripersonal med beaktande av de specifika risker som är förenade med förflyttning av personal. Med industripersonal avses alla personer som transporteras eller inkvarteras ombord för sådana arbeten inom offshoreindustrin som utförs ombord på ett annat fartyg eller på en offshoreanläggning.

Dessutom föreslås att kraven i det ändrade stabilitetsdirektivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen. I stabilitetsdirektivet fastställs enhetliga, särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg det vill säga passagerarbilfärjor. Kraven förbättrar utsikterna till överlevnad för fartygstypen vid skada och garanterar såväl passagerare som också besättning en hög säkerhetsnivå.

Konsekvenserna av de föreslagna ändringarna på nationell nivå bedöms vara ringa. De bestämmelser som gäller ro-ro-passagerarfartyg avses träda i kraft den 5 december 2024 och de övriga be-stämmelserna den 1 juli 2024.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskot-tets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Ytterligare information:

Katja Viertävä, regeringsråd, tfn 0295 342 612, [email protected]