Esitysluonnos teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön voimaansaattamisesta lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2023 16.12
Tiedote
Finnmaid-niminen alus satamassa. Etualalla satamatyöntekijä kiinnittää köysiä.
Alus laiturissa Vuosaaren satamassa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön voimaansaattamisesta ja muutetun vakavuusdirektiivin täytäntöönpanosta. Lausuntoaika päättyy 14.7.2023.

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehty teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö, eli niin kutsuttu IP-säännöstö (International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel) on keskeinen merellä tapahtuvassa offshore-toiminnassa kuten merituulivoimaloiden rakentamisessa ja huoltotoimissa, joissa tarvitaan runsaasti ammattitaitoista henkilöstöä.

Säännöstön tavoitteena on luoda teollisuustyöntekijöitä kuljettaville aluksille tarkoituksenmukaiset tekniset turvallisuusvaatimukset, jotka ottavat huomioon työntekijöiden siirtoihin liittyvät erityiset riskit. Teollisuustyöntekijöillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joita kuljetetaan tai majoitetaan aluksella offshore-teollisuuden toimintaan liittyviä tehtäviä varten, kun työskentely tapahtuu toisella aluksella tai avomerilaitoksella.

Lisäksi luonnoksessa esitetään muutetun vakavuusdirektiivin vaatimusten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vakavuusdirektiivissä säädetään ro-ro-matkustaja-aluksille eli matkustaja-autolautoille yhdenmukaiset vakavuutta koskevat erityisvaatimukset. Vaatimuksilla parannetaan alusten selviytymiskykyä niiden vaurioiduttua yhteentörmäyksessä ja taataan matkustajille ja laivaväelle korkea turvallisuustaso.

Mitä seuraavaksi?

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 14.7.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan sääntelyn osalta lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024. Muutetun vakavuusdirektiivin täytäntöönpanoa koskevien säännösten on tarkoitus tulla voimaan 5.12.2024.

Lisätietoja: 

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295342612, [email protected]