Tavoitteena ihmiskeskeinen liikenteen automaatio – lainsäädäntö- ja toimenpidesuunnitelma lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2020 10.50 | Julkaistu suomeksi 11.12.2020 klo 10.02
Tiedote
Automaattibussi liikenteessä (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)
Automaattibussi liikenteessä (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmasta, jolla tuetaan automaatiokehitystä toivottuun suuntaan. Keskeistä on ihmisen tarpeisiin vastaavan liikenteen automaation kehittäminen ja lisääminen.

Suomen tavoitteena on olla liikenteen automaation edelläkävijä. Suunnitelmalla halutaan varmistaa, että lainsäädäntö mahdollistaa automaation ja sitä kautta saatavat hyödyt - turvallisen, tehokkaan ja vähäpäästöisen liikenteen.

Suunnitelmassa on tarkasteltu liikenteen automaatiokehityksen tämän hetkistä tilaa useasta eri näkökulmasta ja hahmoteltu mahdollisia kehityssuuntia. Suunnitelmassa liikenteen automaation kehittämiselle ja hyödyntämiselle asetetaan kolme kaikki liikennemuodot kattavaa tavoitetta:

1) Liikenteen automaation kehittäminen ja hyödyntäminen siten, että keskiössä on yksilöiden ja yhteiskuntien etu (ihmiskeskeisyys)

2) Liikenteeseen liittyvän tiedon saatavuuden ja vaihdettavuuden tehostaminen

3) Liikenteen automaation sääntelyn kehittäminen

Automatisaation toteutuminen vaatii lainsäädännön ja digitaalisen infrastruktuurin kehitystä

Kaikkien liikennemuotojen automaatiota voidaan edistää pääsääntöisesti samankaltaisin toimenpitein. Näitä ovat muun muassa sääntelyn, digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin sekä tietojen vaihdon edistäminen, kokeiluiden ja pilottien tukeminen sekä yhteistyön vahvistaminen.

Lainsäädäntökysymykset ovat keskeisiä, sillä liikenteen automaatio perustuu datan hyödyntämiselle ja tekoälyjärjestelmien käytölle. Näiden sääntelyllä tulisi varmistaa automaation eettinen kehittäminen ja käyttö, mikä on liikenteen perinteisen teknisen sääntelyn näkökulmasta uutta.

Liikenteen digitaalisen infrastruktuurin tulee mahdollistaa automaattinen liikenne. Infrastruktuurin nykyinen taso riittää digitalisoituvan liikenteen tämänhetkisiin tarpeisiin, mutta automaation laajempi hyödyntäminen edellyttää, että seuraavan sukupolven 5G-verkkoihin panostetaan.

Esimerkiksi tieliikenteessä tavoitteena on, että automaattisia ajoneuvoja voitaisiin ottaa käyttöön sitä mukaa kuin niitä tuodaan markkinoille ja sallia liikenteessä vaiheittain. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kehittyneillä automaattiajoneuvoilla olisi aluksi mahdollista ajaa Suomessa moottoriteillä hyvissä olosuhteissa tai, että etäohjatuilla pienlinja-autoilla voisi tarjota liikennepalveluita.

Hallitusohjelman ihmiskeskeisyys myös liikenteen automaatiokehityksen keskiössä

Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on, että Suomi tunnetaan teknologisena edelläkävijänä, jossa säädösympäristö ja hallinto mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin. Tavoitteen saavuttamisen rinnalla oleellista on, että se on saavutettu eettisesti oikein, ihmisen tarpeet ja yhdenvertaisuus huomioiden.

Suunnitelman pohjalta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös ja käynnistää työ mahdollisten säädösmuutostarpeiden selvittämiseksi. Suunnitelma palvelee myös 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa sekä kansainvälisessä vaikuttamistyössä.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmasta on lausunnoilla. Lausuntoaika päättyy 15. tammikuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen hankkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Mahdollinen lainsäädännön tarkastelu alkaisi alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 040 071 9629, Twitter: @KMiettinen

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, Twitter: @saarare