Med sikte på en människoorienterad automatisering av transporter – plan för lagberedning och åtgärder på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2020 10.50 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 10.02
Pressmeddelande
Automatisk buss på vägen (Bild: Aleksandra Suzi, Shutterstock)
Automatisk buss på vägen (Bild: Aleksandra Suzi, Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till plan för lagberedning och nyckelåtgärder inom automatiseringen av transporter på remiss. Planen tar sikte på en utveckling av automatiseringen i önskad riktning. Det centrala är en utveckling och ökning av automatiseringen som ska motsvara människornas behov.

Finland vill vara en föregångare inom automatisering av transporter. Målet är att förbereda transportsektorn inför framtiden och säkerställa att lagstiftningen möjliggör automatisering och därigenom de fördelar automatiseringen medför för en säker, effektiv och utsläppssnål sektor.

I planen granskas nuläget för sektorns automatisering ur flera olika synvinklar och möjliga utvecklingstendenser skissas upp. I planen uppställs tre mål för automatiseringen som gäller alla transportformer:

1) Utvecklandet och utnyttjandet av automatisering ska ske så att individernas och samhällets intressen står i centrum (människoorientering)

2) Tillgången till data och interoperabiliteten mellan olika system ska effektiviseras

3) Regleringen ska utvecklas.

Automatisering kräver utveckling av lagstiftning och digital infrastruktur

Automatiseringen av samtliga transportformer kan främjas huvudsakligen genom liknande åtgärder. Sådana är bland annat att främja reglering, digital och fysisk infrastruktur samt informationsutbyte, att stödja försök och pilotprojekt samt att stärka samarbetet.

Lagstiftningsåtgärder är viktiga eftersom automatiserade transporter baserar sig på användningen av data och system för artificiell intelligens. Med hjälp av lagstiftningen bör man säkerställa en etisk utveckling och användning av automatiseringen, vilket är nytt jämfört med den traditionella tekniska regleringen.

Digitala infrastrukturer ska möjliggöra automatiserade transporter. Infrastrukturens nuvarande nivå räcker till för dagens behov av digitaliseringen inom transportsektorn, men mer omfattande automatisering förutsätter att vi satsar på nästa generations 5G-nät.

Till exempel inom vägtrafiken är målet att automatiska fordon ska kunna tas i bruk allteftersom de släpps ut på marknaden och att de stegvis ska tillåtas i trafiken. Detta kunde till exempel innebära att avancerade automatiserade fordon till en början kunde köras på motorvägar under goda förhållanden eller att fjärrstyrda småbussar kunde tillhandahålla transporttjänster.

Regeringsprogrammets människoorientering också i fokus för automatiseringen inom transportsektorn

Planen för lagberedning och nyckelåtgärder inom automatiseringen av transporter baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Regeringsprogrammets mål är att Finland ska vara känt som en föregångare inom teknik. Lagstiftningen och förvaltningen ska möjliggöra digitalisering och hållbar utveckling och uppmuntra försökskultur. Det är samtidigt viktigt att målen uppnås på ett etiskt riktigt sätt med beaktande av människornas behov och likabehandling.

Utifrån planen ska statsrådet fatta ett principbeslut och inleda arbetet för att genomföra de nödvändiga författningsändringarna. Planen stöder också beredningen av den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen och det internationella påverkansarbetet.

Vad händer härnäst?

Utkastet till plan för lagberedning och nyckelåtgärder inom automatiseringen av transporter har sänts på remiss. Remisstiden går ut den 15 januari 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av projektet som tjänsteuppdrag. En eventuell översyn av lagstiftningen kommer att inledas i början av 2021.

Ytterligare information:

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 071 9629, Twitter: @KMiettinen

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, Twitter: @saarare