Tavarankuljetusyritysten lupaehtoihin tiukennuksia harmaan talouden estämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 14.01
Tiedote

Hallitus esittää lainmuutosta tavaraliikennelakiin. Esityksen tarkoituksena on estää harmaata taloutta. Keinona ehdotetaan liikennelupapakon selkeyttämistä valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi.

Hallitus antoi hallituksen esityksen tavaraliikennelain muuttamisesta eduskunnalle 20. joulukuuta 2012.

Kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin niin, että kuljetussopimusta ei saa tehdä, ennen kuin on selvitetty, että kuljetuksen suorittaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Lisäksi on varmistettava, että kuljetuksen suorittaja täyttää laissa säädetyt velvoitteet työnantajana eli esimerkiksi maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kuljetuksen tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia. Selvitysvelvollisuus kohdistuu myös kabotaasikuljetuksiin.

Liikennelupaehtoja kiristettäisiin vastaavasti niin, että lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija on olennaisesti laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen tai muiden lakiin perustuvien työsuhde-etuuksien suorittamisen.

Lisäksi ketjukonkurssien estämiseksi vaadittaisiin luvanhaltijalta ja myös kuljetusyrityksen osaomistajilta, ettei heillä ole konkurssia edeltäneen vuoden ajalta. Rikkomusten ja laiminlyöntien suunnitelmallisuus otettaisiin erityisesti huomioon luvan peruuttamista harkittaessa.

Liikennelupaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat vielä voimassa. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikölle annettaisiin oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa lupaviranomaisille luvan peruuttamiseen liittyviä tietoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 huhtikuun alusta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jorma Hörkkö, p. 0295 34 2503, 050 561 2488