Tillståndsvillkoren för godstransportföretag skärps i avsikt att förebygga grå ekonomi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2012 14.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om kommersiell godstransport på väg. Avsikten med propositionen är att förebygga grå ekonomi. För att åstadkomma detta föreslås det att kravet på trafiktillstånd görs tydligare i syfte att förbättra övervakningen och skapa rättvisa konkurrensförutsättningar.

Regeringen överlämnade regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg till riksdagen den 20 december 2012.

Enligt förslaget ska skyldigheten för dem som beställer transporter utvidgas så att de inte får ingå transportavtal innan de har utrett att transportören är registrerad som mervärdesskatteskyldig. Dessutom måste beställaren försäkra sig om att den som utför transporten fullgör sina lagstadgade skyldigheter, exempelvis betalar lön enligt kollektivavtal.

Beställarens ansvar ska gälla transportavtal till ett värde av minst 500 euro. Avsikten är att utredningsskyldigheten också ska gälla cabotagetransporter.

På motsvarande sätt skärps trafiktillståndsvillkoren så att ett tillstånd kan återkallas, om tillståndshavaren väsentligen har försummat att betala lön enligt kollektivavtal eller att iaktta andra anställningsvillkor som grundar sig på lag.

För att hindra konkurskedjor krävs det att den som innehar trafiktillståndet, och även delägare i transportföretaget, inte har försatts i konkurs under det år som föregår ansökan. Om det visar sig att eventuella förseelser och försummelser är systematiska, beaktas detta särskilt när man överväger att återkalla ett tillstånd.

Trafiktillståndsmyndigheterna ska årligen kontrollera att tillståndshavaren fortfarande uppfyller de förutsättningar som krävs för att få trafiktillstånd.

Enheten för utredning av grå ekonomi, som finns vid skatteförvaltningen, ges rätt att på eget initiativ lämna tillståndsmyndigheterna uppgifter av betydelse med tanke på återkallelse av tillstånd.

Lagen avses träda i kraft i början av april 2013.

Ytterligare information: Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295342503, 050 561 2488