Sujuvaa meriliikennettä ympäri vuoden

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2013 12.44
Uutinen

Suomen ulkomaankaupasta noin 80 prosenttia kuljetetaan meriteitse. Luotettavat ja sujuvat merikuljetukset ovat tärkeitä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden näkökulmasta. LVM:n meriliikennestrategian valmistelussa seuraavana ajankohtaisena kysymyksenä on, miten varmistetaan merikuljetusten sujuvuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys kustannustehokkaalla tavalla kaikkina vuodenaikoina. Meriliikennestrategian valmistelussa meriliikenne käsitetään osaksi liikennejärjestelmää ja sen eri liikennemuotojen muodostamia kuljetusketjuja. Logistisen ketjun luotettavuuden perusedellytys on, että tie- ja rataverkko, meriväylät ja satamat ovat ympärivuotisesti liikennöitäviä. Meriväylien ylläpitoa suunniteltaessa on huomioitava myös sisävesiliikenteen ja maakuljetusten kehittämistoimet sekä eri kuljetusmuotojen välinen työnjako. Strategia valmistuu osissa Meriliikennestrategian valmistelu on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen. Strategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus. Strategian valmistelussa seuraavaksi käsittelyssä ovat väylät, kuljetusketjut ja talvimerenkulku, keskiviikkona 23. tammikuuta. Tällöin tarkasteluun tulevat meriliikenteen lyhyen aikavälin (2013-2015) ja pidemmän aikavälin (2016-2022) toimenpiteet, meriväyläinvestoinnit ja ylläpidon linjaukset. Strategian valmistelussa tullaan painottamaan uuden liikennepolitiikan mukaista ajattelua, kuten esimerkiksi älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Strategian valmistelussa on aiemmin käsitelty merenkulun koulutukseen ja työllisyyteen liittyviä haasteita, merenkulun ympäristökysymyksiä ja merenkulun turvallisuutta. Meriliikennestrategian valmistelu toteutetaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun. Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön uuden liikennepolitiikan painopisteistä. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.