Smidig sjötrafik året runt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2013 12.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.33
Nyhet

Av den finländska utrikeshandeln transporteras ungefär 80 procent sjövägen. Tillförlitliga och smidiga sjötransporter är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och för försörjningsberedskapen. Nästa aktuella fråga för beredningen av kommunikationsministeriets sjöfartsstrategi är hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan trygga att sjötrafiken är smidig, säker och miljövänlig oavsett årstid. I beredningen av sjöfartsstrategin behandlas sjötrafiken som en del av trafiksystemet och de transportkedjor som de olika trafikformerna bildar. En grundläggande förutsättning för logistikkedjans tillförlitlighet är att väg- och spårnätet, havsfarleder och hamnar är farbara året runt. När underhållet av havsfarlederna planeras ska man också beakta åtgärder för att utveckla insjötrafiken och landtransporter samt arbetsfördelningen mellan olika transportformer. Sjöfartstrategin bereds i delar Beredningen av sjöfartsstrategin är indelad i åtta kärnområden. Målet för strategin är att skapa en helhet som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer. Onsdagen den 23 januari har turen kommit till farleder, transportkedjor och vintersjöfarten. Då granskas åtgärder, investeringar i havsfarleder och riktlinjer för underhåll beträffande sjötrafiken på kort sikt (2013-15) och på längre sikt (2016-22). I beredningen kommer man att betona tillämpningen av den nya trafikpolitiken, som till exempel möjligheterna att utnyttja intelligenta transportsystem. Beredningen av strategin har tidigare behandlat utmaningar gällande utbildning och sysselsättning inom sjöfarten, miljöfrågor och sjösäkerhet. Sjöfartsstrategin bereds öppet och med omfattande samarbete. Strategin utarbetas i en arbetsgrupp med representanter för ett flertal ministerier och ämbetsverk på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Även aktörer och organisationer inom sjöfartsbranschen deltar i beredningen. Att trygga förutsättningarna för sjöfarten är inskrivet i regeringsprogrammet och är ett av kärnområdena i ministeriets nya trafikpolitik. Sjöfartsstrategin är en av åtgärderna i den trafikpolitiska redogörelsen.