Säädöshanke EU:n jakeluinfra-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta käynnistyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.8.2023 9.00
Tiedote
Etualalla tumma auto, Auton nokan takana sähköauton latauspiste, jonka luona ihminen kädessään autonavaimet ja latauspistooli.
Sähköauton lataus parkkipaikalla Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Euroopan unionissa hyväksyttiin vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin käyttöönotosta annetun nk. AFIR-asetuksen neuvottelutulos heinäkuussa 2023. Asetus huomioi Suomelle tärkeät joustot. Liikenne- ja viestintäministeriö teki 15.8.2023 säädöshankepäätöksen ja aloittaa lainsäädäntömuutosten valmistelun. 

AFIR-asetuksen tavoitteena on edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä teillä, satamissa, lentoasemilla ja rautateillä. Asetus on osa Euroopan komission 55-valmiuspakettia. 

AFIR-asetus edistää julkista jakeluinfraa, Suomi onnistui neuvotteluissa

EU hyväksyi sitovia tavoitteita julkiselle infralle henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden hyötyajoneuvojen latauksen, tieliikenteessä käytettävän vedyn tankkaamisen, tie- ja meriliikenteessä käytettävän nesteytetyn kaasun sekä lento- ja vesiliikenteessä käytettävän maasähkön osalta. Asetus koskee julkisia lataus- ja tankkauspisteitä.  

Suomi onnistui neuvotteluissa, koska asetus huomioi Suomelle tärkeät vähäliikenteiset alueet. Asetus velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan muun muassa henkilöautojen sähkölatausinfran rakentumista. Jäsenvaltioiden tulee esimerkiksi varmistaa, että TEN-T-ydinverkolle rakentuisi vuoden 2025 loppuun mennessä vähimmäistehovaatimukset täyttävää latausinfraa 60 kilometrin välein. Joustojen ansiosta latausinfraa ei tarvitse rakentaa vähäliikenteisillä alueilla yhtä tiheään ja yhtä paljon.

Lisäksi ehdotuksessa asetetaan yleiset tekniset edellytykset lataus- ja tankkauspisteille sekä vaatimuksia infrastruktuuria ja palveluja koskevien tietojen saatavuudelle ja maksutavoille.  

Hankkeessa säädetään kansallisista viranomaisista ja seuraamuksista

Säädöshankkeen tarkoituksena on säätää toimivaltaisista kansallisista viranomaisista ja seuraamuksista. Esimerkiksi sähköautojen latauksen maksamista koskevan sääntelyn tasapuolinen soveltaminen edellyttää valvontaa. Lisäksi hankkeessa arvioidaan tarvetta säännellä kansallisesti lentoasemien maasähkön syöttöä koskevien vaatimusten toimeenpanosta. Hallituksen esitys kumoaisi voimassa olevan lain liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. 

Muiden asetuksen tavoitteiden ja vaatimusten kansallinen toimeenpano arvioidaan muiden hankkeiden yhteydessä. Asetuksessa määritellään jäsenvaltioille kohdistuvia sitovia tavoitteita vesi- ja tieliikenteen jakeluinfran rakentumisen varmistamiselle. Lisäksi asetuksessa on vaatimuksia sille, miten kansallisesti varmistetaan tiedon saatavuus vaihtoehtoisten käyttövoimien lataus- ja tankkauspisteistä. 

Mitä seuraavaksi?

Lopullinen asetusteksti julkaistaan syksyllä 2023 EU:n virallisessa lehdessä ja asetus tulee voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen. Asetus tulee sovellettavaksi kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. 

Kansallista lakia aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 050 300 6148, [email protected]