Lagstiftningsprojekt om det nationella genomförandet av EU:s förordning om distributionsinfrastruktur inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2023 9.00 | Publicerad på svenska 23.8.2023 kl. 11.38
Pressmeddelande
Etualalla tumma auto, Auton nokan takana sähköauton latauspiste, jonka luona ihminen kädessään autonavaimet ja latauspistooli.
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

I Europeiska unionen godkändes i juli 2023 förhandlingsresultatet för den så kallade AFIR-förordningen om infrastruktur för distribution av alternativa bränslen.  Förordningen beaktar den flexibilitet som är viktig för Finland. Kommunikationsministeriet fattade den 15 augusti 2023 ett beslut om ett författningsprojekt och inleder nu beredningen av lagstiftningsändringar. 

Syftet med AFIR-förordningen är att främja övergången till alternativa drivkrafter på väg, i hamnar, på flygplatser och på järnväg. Förordningen är en del av Europeiska kommissionens 55%-paket. 

AFIR-förordningen främjar den offentliga infrastrukturen för distribution och Finland lyckades i förhandlingarna

EU har antagit bindande mål för den offentliga distributionsinfrastrukturen i fråga om laddning av person- och paketbilar och tunga nyttofordon, tankning av väte som används i vägtransporter, kondenserad gas för väg- och sjötransporter samt landström för flyg- och sjötrafik. Förordningen gäller offentliga laddnings- och tankningsstationer.  

Finland lyckades i förhandlingarna eftersom förordningen beaktar lågtrafikerade områden som är viktiga för Finland. Förordningen förpliktar medlemsstaterna att bland annat säkerställa att det byggs elladdningsinfrastruktur för personbilar. Medlemsstaterna ska till exempel säkerställa att det på TEN-T-stomnätet före utgången av 2025 var 60:e kilometer byggs laddningsinfrastruktur som uppfyller minimieffektkraven. Tack vare flexibiliteten behöver laddningsinfrastruktur inte byggas lika tätt och i lika stor utsträckning i lågtrafikerade områden.

I förslaget fastställs dessutom allmänna tekniska krav avseende laddnings- och tankningsstationer samt krav på tillgång till information om infrastrukturen, tjänsterna och betalningsmetoder.  

Projektet omfattar bestämmelser om nationella myndigheter och påföljder

Syftet med författningsprojektet är att föreskriva om behöriga nationella myndigheter och påföljder. Till exempel förutsätter en rättvis tillämpning av bestämmelserna om betalning för laddning av elbil tillsyn. I projektet bedöms dessutom behovet av nationella bestämmelser om införande av krav för flygplatser i fråga om tillhandahållandet av landström. Regeringens proposition kommer att upphäva den gällande lagen om distribution av alternativa trafikbränslen. 

Det nationella genomförandet av övriga mål och krav i förordningen bedöms i samband med andra projekt. I förordningen fastställs bindande mål för medlemsstaterna i fråga om att säkerställa byggande av distributionsinfrastruktur för vatten- och vägtransporter. Förordningen innehåller dessutom krav på hur länderna nationellt ska säkra tillgången till information om laddnings- och tankningsstationer för alternativa drivkrafter. 

Vad händer härnäst?

Den slutliga förordningstexten publiceras hösten 2023 i EU:s officiella tidning och förordningen träder i kraft 20 dagar efter publiceringen. Förordningen blir tillämplig sex månader efter det att den har trätt i kraft. 

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av den nationella lagstiftningen i samarbete med intressentgrupperna. Under beredningen ordnas en remissbehandling. Avsikten är att en regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen våren 2024.

Ytterligare information:

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 050 300 6148, [email protected]