Periaatepäätökset lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2020 13.00 | Julkaistu suomeksi 30.11.2020 klo 14.05
Tiedote
Vasemmalla rahtialus jäätyneessä Itämeressä ja oikealla lentokone laskeutuneena lumiselle kentälle (Kuvat: Leonard Zhukovsky ja Robinotof / Shutterstock)
Vasemmalla rahtialus jäätyneessä Itämeressä ja oikealla lentokone laskeutuneena lumiselle kentälle (Kuvat: Leonard Zhukovsky ja Robinotof / Shutterstock)

Periaatepäätöksillä on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston yhteinen näkemys lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinoista, kansainvälisen vaikuttamistyön painopisteistä ja päästövähennystavoitteista. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja periaatepäätöksistä 15. tammikuuta 2021 mennessä.

Periaatepäätösten valmistelussa on hyödynnetty fossiilittoman liikenteen tiekarttatyötä, jossa kansallisesti ensimmäistä kertaa arvioitiin laajasti sekä lentoliikenteen että meri- ja sisävesiliikenteen päästövähennyskeinoja ja niiden vaikutuksia. Periaatepäätöksissä toimenpiteet on jaoteltu vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja polttoaineisiin siirtymistä, liikennejärjestelmän ja liikennevälineiden energiatehokkuuden edistämistä sekä hinnoittelua koskeviin jaksoihin. Kansainvälisen vaikuttamisen mahdollisuuksien ja vaikuttamistavoitteiden lisäksi tarkastellaan kansallisia toimia.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia päästövähennystoimia

Lentoliikenteen päästöt ovat 2000-luvulla kasvaneet Suomessa erittäin voimakkaasti. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi onkin tärkeää ottaa käyttöön uusia tehokkaita päästövähennyskeinoja niin kansallisesti, EU:ssa kuin globaalisti ICAO:n piirissä. Lentoliikennettä koskevassa periaatepäätösluonnoksessa ehdotetaan tavoitteeksi vähentää kotimaan ja Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä vuoden 2018 tasosta laskettuna 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä. Tiekarttatyössä näiden tavoitteiden saavuttaminen arvioitiin mahdolliseksi, mutta se edellyttää kunnianhimoisten päästövähennystoimien käyttöönottoa. Kansallisessa ja myös kansainvälisessä päätöksenteossa keskeisessä roolissa lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä on uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön merkittävä lisääminen.

Suomen meri- ja sisävesiliikenteen päästöt eivät ole viime vuosina vähentyneet merkittävästi, ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Periaatepäätösluonnoksessa esitetään useita toimia, joilla helpotetaan siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja polttoaineisiin meriliikenteessä sekä tuetaan olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamista ja uusien vähäpäästöisten alusten kehittämistä. Aluskannan uudistamisen ja nykyisten alusten päästöjä vähentävien teknisten keinojen lisäksi huomiota on kiinnitettävä koko vesiliikennejärjestelmän toimintaan niin, että alusten päästöt vähentyvät sekä vesillä että satamissa.

- Päästövähennyksillä on luonnollisesti kiire, mutta on tärkeää, ettei kustannusrasitteita merkittävästi lisätä ennen kuin eri liikennemuodot ovat alkaneet toipua pandemian aiheuttamasta valtavasta markkinahäiriöstä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Niin kansainvälisen lentoliikenteen kuin meriliikenteen odotetaan toipuvan muutamassa vuodessa pandemiaa edeltävälle tasolle.

- Toisaalta poikkeustilasta on palattava ja liikenne elvytettävä tavalla, joka saa päästöt pysyvästi laskevalle uralle, toteaa ministeri Harakka.

Mitä seuraavaksi?

Luonnokset periaatepäätöksiksi ovat lausuntokierroksella 15.1.2021 asti. Lausuntopyynnöt on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen periaatepäätösten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Periaatepäätökset tieliikenteen (luonnos Fossiilittoman liikenteen tiekartaksi), lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen

Hallitusneuvos Janne Mänttäri, p. 040 069 3544, Twitter @janne_manttari (lentoliikennettä koskevasta periaatepäätöksestä)

Erityisasiantuntija Eero Hokkanen, p. 050 476 0401, Twitter @eerohokkanen (meri- ja sisävesiliikennettä koskevasta periaatepäätöksestä)