Principbesluten om minskning av växthusgasutsläppen från luftfart samt från transporter till sjöss och på inre vattenvägar på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2020 13.00 | Publicerad på svenska 30.11.2020 kl. 14.05
Pressmeddelande
Foto: Leonard Zhukovsky och Robinotof / Shutterstock
Foto: Leonard Zhukovsky och Robinotof / Shutterstock

Syftet med principbesluten är att fastställa statsrådets gemensamma ståndpunkt om metoderna för att minska växthusgasutsläppen från luftfarten samt sjöfarten och inlandssjöfarten, prioriteringarna i det internationella påverkansarbetet och målen för minskning av utsläppen. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om principbesluten till och med den 15 januari 2021.

Vid beredningen av principbesluten har man utnyttjat arbetet med färdplanen för fossilfria transporter, där man för första gången på nationell nivå gjort en omfattande bedömning av metoderna för att minska utsläppen från såväl flygtrafiken som sjöfarten och inlandssjöfarten samt deras konsekvenser. I principbesluten har åtgärderna indelats i olika avsnitt som gäller övergång till alternativa drivmedel och bränslen, trafiksystemets och trafikmedlens energieffektivitet samt prissättning. Utöver möjligheterna till internationell påverkan och målen för påverkansarbete bedöms även nationella åtgärder.

Uppnåendet av målen förutsätter ambitiösa åtgärder för att minska utsläppen

Under 2000-talet har utsläppen från flygtrafiken ökat mycket kraftigt i Finland. För att klimatmålen ska nås är det viktigt att ta i bruk nya effektiva metoder för utsläppsminskning såväl nationellt som inom EU och globalt inom ICAO. I utkastet till principbeslut om luftfart föreslås det att målet ska vara att minska utsläppen från den inhemska och den internationella luftfarten som avgår från Finland med 15 procent fram till 2030 och med 50 procent fram till 2045, beräknat från 2018 års nivå. I arbetet med färdplanen bedömdes det vara möjligt att uppnå dessa mål, men det förutsätter ambitiösa åtgärder för minskning av utsläppen. En central åtgärd när det gäller att minska utsläppen från luftfarten har i det nationella och även det internationella beslutsfattandet varit att öka användningen av förnybara flygbränslen.

Utsläppen från sjöfarten och inlandssjöfarten i Finland har inte minskat nämnvärt under de senaste åren, och mycket återstår att göra för att nå de internationella målen. I utkastet till principbeslut föreslås flera åtgärder för att underlätta övergången till alternativa drivmedel och bränslen inom sjöfarten samt för att stödja förbättringen av befintliga fartygs energieffektivitet och utveckling av nya utsläppssnåla fartyg . Utöver att förnya fartygsbeståndet och införa teknik för att minska utsläppen från befintliga fartyg ska uppmärksamhet fästas vid hela sjötrafiksystemets funktion så att fartygens utsläpp minskar både till sjöss och i hamnar.

- Åtgärderna för att minska utsläppen är naturligtvis brådskande, men det viktigt att se till att kostnadsbelastningen inte ökar avsevärt innan olika trafikformer har börjat återhämta sig från den allvarliga marknadsstörning som orsakats av coronavirusepidemin, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Både den internationella luftfarten och sjöfarten förväntas återhämta sig till den nivå som rådde före pandemin inom några år.

- Branschen ska dock återhämta sig från undantagstillståndet och trafiken återupplivas på ett sådant sätt att utsläppen från trafiken permanent fortsätter att minska, konstaterar minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Utkasten till principbeslut är ute på remiss fram till den 15 januari 2021. Begäran om utlåtanden finns på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen [email protected].

Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av principbesluten som tjänsteuppdrag. Avsikten är att principbesluten om minskning av växthusgasutsläppen från vägtrafik (utkastet till färdplan för fossilfria transporter), från luftfart samt från transporter till sjöss och på inre vattenvägar antas i början av året 2021.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen

Janne Mänttäri, regeringsråd, tfn 040 069 3544, Twitter @janne_mantari (om principbeslutet om luftfart)

Eero Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 050 476 0401, Twitter @eerohokkanen (om principbeslutet om transporter till sjöss och på inre vattenvägar)