Arviomuistio lausuttavana: Henkilöjunaliikenteen järjestäminen muuttuu 2030-luvulla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2023 9.35
Tiedote
Virkavalmistelussa ehdotettu aikataulu henkilöjunaliikenteen järjestämisen muuttamiseen. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta henkilöjunaliikenteen palveluista 2030-luvulla. Muistio tarjoaa tietopohjaa päätöksenteolle henkilöjunaliikenteen järjestämisestä 2030-luvulla. Arviomuistiosta voi antaa lausuntoja 19.5.2023 saakka.

Julkisilla varoilla rahoitettu henkilöjunaliikenne pitää järjestää uudelleen vuonna 2031, jotta Euroopan unionissa sovitut tavoitteet saavutetaan. Nykyiset henkilöjunaliikenteen palveluhankinnat päättyvät vuonna 2030. Seuraavan hallituksen on linjattava viimeistään vuonna 2024 henkilöjunaliikenteen tulevista markkinoista ja palveluista.

Nyt lausunnoille lähetetyn arviomuistion tavoitteena on tarjota tietopohjaa tämän päätöksenteon tueksi. Muistio on jatkumoa ministeriöiden tulevaisuuskatsaukselle ja liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2023 julkaisemalle virkamiespuheenvuorolle. Muistiota ei ole käsitelty poliittisesti.

Arviomuistiossa selvitetään henkilöjunaliikenteen palveluhankintojen nykytilaa ja tulevaisuutta. Muistiossa kuvataan vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella tehtävät välttämättömät ratkaisut ja prosessi, joilla siirrytään hallitusti EU-sääntelyn mukaisiin hankintajärjestelyihin vuoteen 2030 mennessä.

Suomeen saatava tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Euroopan unionin sääntely edellyttää tasapuolisia kilpailuolosuhteita henkilöjunaliikennemarkkinoilla. EU kannustaa myös raideliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Pääsääntönä julkisesti hankittujen palveluiden järjestämisessä on niiden kilpailuttaminen.

Suomen henkilöjunaliikenne pitää kilpailuttaa Euroopan unionin sääntelyn mukaisesti nykyisten sopimusjärjestelyiden päättyessä. Kilpailuttamisella varmistetaan halutut palvelut matkustajille. Valtion pitää määritellä henkilöjunaliikenteessä tarjottavat palvelut ennen kilpailuttamisen järjestämistä. Arviomuistiossa suositellaan, että kilpailutus järjestetään keskitetysti liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Valtio ostaa tällä hetkellä voimassaolevan suorahankintasopimuksen mukaan VR:ltä henkilöjunaliikennettä 34,9 miljoonalla eurolla vuosittain. Sopimus päättyy vuonna 2030. Sopimusta ei voi uusia, sillä Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä henkilöjunaliikenteen kilpailuttamiseen.

Suomessa on tehty ensimmäisten jäsenmaiden joukossa tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotka takaavat rautatieyrityksille avoimen markkinoille pääsyn periaatteen eli Open Access –mallin. Open Access –mallissa yrityksellä pitää olla omat veturit ja junavaunut. Suomessa on eri raideleveys kuin muualla Euroopassa, joten Suomeen sopivaa junakalustoa on käytännössä vain Suomessa. Open Access –mallilla mikään yritys ei tähän mennessä ole hakeutunut Suomen markkinoille VR:n lisäksi.

EU:n sääntely velvoittaa järjestämään tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Arviomuistion mukaan Suomeen pitää perustaa kalustoyhtiö ja tehdä muita rakenteellisia järjestelyjä, jotta kilpailutus onnistuu.

Suomen tulisi pyrkiä luomaan avoimen kilpailun edellyttämät olosuhteet, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset henkilöjunaliikennemarkkinoilla. Siten kilpailu ja julkisten hankintojen tuomat yhteiskunnalliset hyödyt voivat toteutua.

Mitä seuraavaksi?

Arviomuistio on lausuntokierroksella 19.5.2023 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Julkisilla varoilla rahoitettu henkilöjunaliikenne pitää järjestää uudella tavalla vuonna 2031, jotta Euroopan unioissa sovitut tavoitteet saavutetaan.

Virkatyönä laaditussa arviomuistiossa on ehdotettu, että 2030-luvun palveluiden järjestäminen valmisteltaisiin liikenne- ja viestintäministeriössä vuosina 2023-2025. Henkilöliikenteen kilpailutus toteutettaisiin vuosina 2026-2028. Kilpailutettu liikenne alkaisi 2031. Aikataulu ja vaiheet tarkentuvat hankkeen etenemisen myötä.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jani von Zansen, jani.vonzansen(at)gov.fi, p. 050 471 1108

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, emmi.nykanen(at)gov.fi, p. 050 414 3066

yksikön johtaja Emil Asp, emil.asp(at)gov.fi, p. 040 509 9757