Bedömningspromemoria på remiss: Ordnandet av persontågstrafiken ändras på 2030-talet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 9.35 | Publicerad på svenska 4.4.2023 kl. 13.19
Pressmeddelande
(Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om en bedömningspromemoria om tjänster inom persontågstrafiken på 2030-talet. Promemorian erbjuder ett kunskapsunderlag för beslutsfattandet om ordnandet av persontågstrafik på 2030-talet. Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas fram till den 19 maj 2023.

Persontågstrafiken som finansieras med offentliga medel måste omorganiseras 2031 för att de mål som överenskommits inom Europeiska unionen ska nås. Den nuvarande upphandlingen av tjänster inom persontågstrafiken upphör 2030. Nästa regering ska senast 2024 fastställa riktlinjer för de framtida marknaderna och tjänsterna inom persontågstrafiken.

Syftet med den bedömningspromemoria som nu sänts på remiss är att erbjuda ett kunskapsunderlag till stöd för detta beslutsfattande. Promemorian är en fortsättning på ministeriernas framtidsöversikt och på kommunikationsministeriets tjänstemannainlägg från mars 2023. Promemorian har inte behandlats politiskt.

I bedömningspromemorian utreds nuläget och framtiden för upphandlingen av tjänster inom persontågstrafiken. I promemorian beskrivs de nödvändiga lösningar och den process som ska genomföras under den regeringsperiod som inleds 2023 och genom vilka man på ett kontrollerat sätt övergår till upphandlingsarrangemang enligt EU-lagstiftningen före 2030.

Jämlika konkurrensvillkor måste fås till stånd i Finland

Europeiska unionens lagstiftning förutsätter jämlika konkurrensvillkor på persontågstrafikmarknaden. EU uppmuntrar också till en ökning av färdmedelsandelen för spårtrafik. Huvudregeln för ordnande av offentligt upphandlade tjänster är att de konkurrensutsätts.

I enlighet med Europeiska unionens regelverk ska persontågstrafiken i Finland konkurrensutsättas när de nuvarande avtalsarrangemangen upphör. Genom konkurrensutsättning säkerställs de tjänster passagerarna vill ha. Innan konkurrensutsättningen ska staten definiera de tjänster som ska tillhandahållas i persontågstrafiken. I bedömningspromemorian rekommenderas det att konkurrensutsättningen ordnas centraliserat under ledning av kommunikationsministeriet.

Enligt gällande direktupphandlingskontrakt köper staten nu persontågstrafik av VR för 34,9 miljoner euro per år. Avtalet upphör 2030. Avtalet kan inte förnyas, eftersom Finland som EU-medlem har förbundit sig att konkurrensutsätta persontågstrafiken.

Finland är ett av de första medlemsländer som gjort de ändringar i lagstiftningen som behövs för att garantera principen om öppet marknadstillträde för järnvägsföretag, dvs. Open Access-modellen. I Open Access-modellen ska företaget ha egna lok och järnvägsvagnar. Finland har en annan spårvidd än resten av Europa, vilket innebär att tågmateriel som lämpar sig för Finland i praktiken endast finns i Finland. Enligt Open Access-modellen har inget företag hittills utöver VR sökt sig in på den finländska marknaden.

EU:s lagstiftning förpliktar till att tillhandahålla jämlika konkurrensvillkor. Enligt bedömningspromemorian ska ett materielbolag grundas i Finland och andra strukturella arrangemang göras för att konkurrensutsättningen ska lyckas.

Finland bör sträva efter att skapa sådana förhållanden som en öppen konkurrens förutsätter och där företagen har jämlika verksamhetsförutsättningar på persontågstrafiksmarknaden. På så sätt kan konkurrensen och den samhälleliga nytta som offentlig upphandling medför förverkligas.

Vad händer härnäst?

Bedömningspromemorian är på remiss fram till den 19 maj 2023. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Persontågstrafiken som finansieras med offentliga medel måste omorganiseras 2031 för att de mål som överenskommits i Europeiska unionen ska nås.

I den bedömningspromemoria som utarbetats som tjänsteuppdrag föreslås det att ordnandet av tjänster på 2030-talet ska beredas vid kommunikationsministeriet åren 2023–2025. Konkurrensutsättningen av persontrafiken ska genomföras 2026–2028. Den konkurrensutsatta trafiken skulle då inledas 2031. Tidsramarna och faserna preciseras i takt med att projektet framskrider.

Ytterligare information:

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, jani.vonzansen(a)gov.fi, tfn 050 471 1108

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, emmi.nykanen(a)gov.fi, tfn 050 414 3066

Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 040 509 9757