Ordnandet av persontågstrafiken ändras under 2030-talet: Sammandrag av utlåtanden om bedömningspromemoria

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 13.30 | Publicerad på svenska 5.6.2023 kl. 13.28
Pressmeddelande
.
Bild: LVM

Kommunikationsministeriet begärde 3.4–19.5.2023 utlåtanden om en bedömningspromemoria om persontågstrafiken på 2030-talet. Promemorian erbjuder ett kunskapsunderlag för beslutsfattandet om ordnandet av persontågstrafik på 2030-talet. Det kom in 75 utlåtanden.

Persontågstrafiken som finansieras med offentliga medel måste omorganiseras 2031 för att de mål som överenskommits inom Europeiska unionen ska nås. Den nuvarande upphandlingen av persontågstrafik upphör 2030. Nästa regering måste fastställa riktlinjer för de framtida marknaderna och tjänsterna senast 2024. Promemorian erbjuder ett kunskapsunderlag för beslutsfattandet.

I bedömningspromemorian utreds nuläget och framtiden för upphandlingen av persontågstrafik. Här beskrivs de nödvändiga lösningar som måste genomföras under den regeringsperiod som inleds 2023. Det ingår också en beskrivning av processen för att före 2030 på ett kontrollerat sätt övergå till upphandlingsarrangemang som följder EU-lagstiftningen.

Persontågstrafik är en viktig del av ett hållbart transportsystem

De centrala bedömningarna och slutsatserna i promemorian får i det stora hela stöd i utlåtandena. I utlåtandena ses persontågstrafik som en viktig och växande del av ett hållbart transportsystem. Remissinstanserna är eniga om att persontågstrafiken måste utvecklas.

Den rådande Open Access-modellen ses i allmänhet mest som ett komplement till offentlig upphandling, men inte som tillräcklig i sig. Modellen får också som sådan en del stöd. I Open Access-modellen är tillgången till persontågstrafikmarknaden öppen, företaget måste bara ha egna lok och järnvägsvagnar. Finland har en annan spårvidd än resten av Europa, vilket innebär att tågmateriel som lämpar sig för Finland i praktiken endast finns i Finland.

I utlåtandena ses staten som en viktig aktör när det gäller investeringar i persontågstrafiken. I finansiering och i planeringen av servicenivån och upphandlingar kunde man också involvera regionerna. När servicenivån fastställs anses det viktigt att beakta regionala särdrag.

Det finns olika åsikter om omfattningen av det separata materielbolag som evalueras i promemorian. En centraliserad upphandlingsmodell får mest stöd. Vikten av dialog mellan olika aktörer understryks.

Projektets tidsplan anses i det stora hela vara realistisk. En grundlig beredningsprocess anses ändå viktig.

Vad händer härnäst?

Persontågstrafiken som finansieras med offentliga medel måste omorganiseras 2031 för att de mål som överenskommits inom Europeiska unionen ska nås.

I en bedömningspromemoria, som utarbetats som tjänsteuppdrag, föreslås det att ordnandet av tjänster på 2030-talet ska beredas vid kommunikationsministeriet åren 2023–2025. Konkurrensutsättningen av persontrafiken ska genomföras 2026–2028. Den konkurrensutsatta trafiken kan då inledas 2031. Tidsramarna och faserna preciseras i takt med att projektet framskrider.

Ytterligare information:

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, jani.vonzansen(a)gov.fi, tfn 029 534 20 60

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, emmi.nykanen(a)gov.fi, tfn 029 534 21 14

Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 029 534 24 98