Minister Berner: Klimatförändringen syns tydligt i KM:s arbete – siktet på koldioxidfria transporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2018 7.05
Pressmeddelande

Budskapet i den färska specialrapporten av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, (Intergovernmental Panel on Climate Change) är tydligt: Klimatet värms upp med alarmerande fart. För att temperaturen inte ska stiga mer än 1,5 grader jämfört med förindustriell tid behövs snabba och radikala skiften i både konsumtion och produktion. Detsamma gäller trafik och transporter. Av växthusgasutsläppen i Finland kommer en femtedel från trafiken och merparten av utsläppen härstammar från vägtransporter.

"Klimatförändringen är en ödesfråga för mänskligheten och dess effekt på arbetet vid kommunikationsministeriet har stärkts under hela regeringsperioden. Klimatförändringen ändrar också det sätt vi rör oss på, vår mobilitet. Det finns inte någon snabb och enkel lösning, vi behöver många olika metoder och ingen insats är för obetydlig", säger kommunikationsminister Anne Berner.

"Min tilltro till människors förmåga att lösa problem tillsammans står fast. Jag är tacksam över att klimatförändringen inom området transportsektorn har fört samman myndigheter, forskare och företrädare för företag och frivilligorganisationer för att söka lösningar. Vi har nog med kompetens, attityd och tekniska lösningar inte bara för Finland, utan även för resten av världen", fortsätter Berner.

Nedan följer en översikt av vad kommunikationsministeriet (KM) gör för att svara mot konsekvenserna av klimatförändringen

1. ARBETSGRUPPEN FÖR KLIMATPOLITIKEN INOM TRANSPORTSEKTORN, ILMO45

Syftet med den bredbasiga arbetsgruppen är att finna metoder för att göra transportsektorn i Finland fri från växthusgasutsläpp före 2045. Arbetsgruppens gav ut sin halvtidsrapport i september och i den beskrivs tre alternativa scenarier. Redan nu står det klart att det inte finns någon enkel, enskild lösning. Det behövs ändringar i mobilitet, bränslen, beskattning, teknik och attityder. Slutrapporten publiceras den 12 december. Arbetsgruppens dokument finns här:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM028:00/2018 (på finska)

2. INSATSER FÖR ATT FRÄMJA GÅNG OCH CYKLING

Statsrådet har fattat ett principbeslut för att främja förutsättningarna för gång och cykling och KM har antagit ett program för att stödja beslutet. Principbeslutet siktar på att öka andelen gång och cykling med 30 procent före år 2030. Mer information:
https://www.lvm.fi/sv/-/principbeslut-och-program-for-gang-och-cykling-970131

3. LAGEN OM TRANSPORTSERVICE OCH MAAS

Under innevarande regeringsperiod är det viktigaste lagstiftningsprojektet inom transport och kommunikation lagen om transportservice, en lag som möjliggör sådan ny transportservice att var och en inte behöver äga en egen bil. Lagen om transportservice och den bärande tanken i den, konceptet mobilitet som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS), är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen. Lagstiftningsprojektet har genomförts i tre etapper och dokumenten om dem finns här:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM076:00/2015 (på finska)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM019:00/2017 (på finska)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2018 (på finska)

4. FRÄMJANDE AV SPÅRTRAFIKEN

Koldioxidutsläppen från vägtransporter kan stävjas om man för över trafik från vägar till järnvägar. Servicen inom spårtrafiken främjas genom att undersöka möjligheterna för allt snabbare spårförbindelser bl.a. på banavsnitten Helsingfors-Tammerfors, Helsingfors-Åbo och Helsingfors-Vanda flygplats-Borgå-Kouvola (Östbanan) och genom att öppna persontrafiken för konkurrens. Mer information:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM046:00/2017 (på finska)

5. ANSKAFFNINGSSTÖD FÖR ELBILAR

Elbilar är en metod för att minska utsläppen. Därför kan den som köper eller hyr en elbil långvarigt få upp till 2 000 euro statligt anskaffningsstöd under åren 2018-2021. Stödet är avsett för personbilar som drivs helt med el. Mer information:
https://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/anskaffningsstod_for_elbil

6. KLIMAT- OCH MILJÖENHETEN VID KM

Miljön är numera ett fjärde tema på KM där verksamheten hittills har fokuserat på tjänster, kunskap (information) och nät. Den nya klimat- och miljöenhet som inleder sin verksamhet i januari 2019 svarar för att transport- och kommunikationssystemen är utsläppssnåla, energieffektiva och att de medför endast liten belastning på miljön.

Den specialrapport som FN:s klimatpanel IPCC gav ut i måndags 9.10.2018 stöder Finlands ambitioner i fråga om transporterna inom Europeiska unionen. På tisdag fattar miljörådet i EU ett betydande beslut om koldioxidutsläpp från personbilar och paketbilar, alltså om hurdana bilar som får tillverkas. Finland har som mål att uppnå så stränga normer som möjligt för CO2-värden för att vi ska kunna tillmötesgå kraven i klimatavtalet från Paris.

"Budskapet från IPCC är allvarligt, men det finns ingen anledning att misströsta. Hoppet föds av fördomsfria handlingar. För Europeiska unionen är utmaningen att prioritera de krav som klimatförändringen ställer framom de nationella målen", hävdar minister Berner inför miljörådets möte.

Mer information:

kommunikationsminister Anne Berner

Intervjuförfrågningar: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187