Yhtiökokous ohjeisti Finaviaa johdannaiskysymyksen jatkotyöhön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2016 12.09
Tiedote

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.5.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin entiset seitsemän jäsentä vuodeksi 2016.

Finavian hallituksen puheenjohtaja on Harri Sailas. Hallituksen jäseninä jatkavat Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Katja Keitaanniemi, Jarmo Kilpelä ja henkilöstöä edustavana Carita Pylkäs. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Yhtiö jakaa osinkoa 4,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö jakaa pääomanpalautuksena valtiolle omistamansa säähavaintojärjestelmälaitteiden ja -ohjelmistojen vuosina 2015 valmistuneet osat, joiden käypä arvo on 1,9 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kiittää yhtiötä positiivisesta tuloksesta ja edelleen kasvaneesta liikevaihdosta.

- Yhtiön tulos oli hyvä ja matkustajamäärien kasvu jatkuu. Erityisen ilahduttavaa on, että Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä ylsi uuteen ennätykseen eli 16,4 miljoonaan matkustajaan vuonna 2015. Omistajan näkökulmasta yhtiön tilanne on vakaa, sanoo ministeri Berner.

Valtio-omistajan tavoitteena on yhtiön toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistaminen. Samalla omistajan kuuluu huolehtia siitä, että päätöksentekoprosessi valtionyhtiössä on asianmukainen ja perustuu huolelliseen harkintaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on toiminut ja toimii näin myös Finavian omistajaohjauksen suhteen.

- Yhtiökokous edellytti, että yhtiön uusi hallitus arvioi huolellisesti ja päättää tämän vuoden aikana mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille panemisesta liittyen vahinkoihin, joita yhtiölle aiheutui vuonna 2011 solmituista johdannaissopimuksista. Yhtiön johdon on otettava huomioon vireillä olevissa poliisitutkinnoissa ja mahdollisissa syyteharkinnoissa tehtävät päätökset sekä arvioitava mahdollisuus vaatia yhtiölle korvauksia niiden perusteella. Yhtiön johdon tulee huomioida myös päätökset, joita Finanssivalvonta asiassa antaa, sanoo ministeri Berner.

Vuonna 2012 kävi ilmi, että Finavia ja sitä edeltävä liikelaitos oli tehnyt riskialttiita ei-suojaavia johdannaissopimuksia. Finavialle aiheutui vuosien 2009-2011 johdannaissopimuksista noin 34 miljoonan euron tappio.

Poliisin esitutkinta Finaviassa johdannaissopimuksia tehneiden henkilöiden osalta päättyi 27.5.2016. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että Finavian entinen rahoituspäällikkö ja varatoimitusjohtaja ovat syyllistyneet rikokseen ryhtyessään johdannaissopimuksiin. Asia siirtyy syyteharkintaan.

Ministeriön omistajaohjaus on pyrkinyt viime syksyn aikana ja pyrkii edelleen aktiivisesti varmistamaan, että Finavian johdannaisten vastuukysymykset käsitellään huolellisesti.

- Johdannaisasian selvittäminen on ollut hyvin poikkeuksellinen asia valtionyhtiössä. Omistajalla on ollut perusteltu syy huoleen yhtiön hallituksen päätöksentekokyvystä. Omistaja on halunnut vastuullisesti varmistaa, että yhtiön päätöksentekoprosessi on asianmukainen ja perustuu huolelliseen harkintaan. Omistaja ei ole puuttunut kokonaan omistamansa yhtiön operatiivisiin asioihin epäsopivalla tavalla, Berner sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt ulkopuolisen selvityksen omistajaohjauksesta, joka toimitetaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Yhtiöoikeudellisen selvityksen on tehnyt asianajaja, laamanni Pekka Merilampi. Selvityksen keskeinen lopputulos on, että osakkeenomistajalla on oikeus antaa ohjeita yhtiön hallitukselle eikä se merkitse epäsopivaa puuttumista yhtiön operatiivisiin asioihin (osakeyhtiölaki 5 luku 2 §:n 2 momentti). Olosuhteiden luominen sopimusneuvotteluja ja sopimuksesta päättämistä varten ei ole yhtiön asioihin puuttumista.

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus Finavian johdannaisten vastuukysymyksistä on valmistumassa kesäkuussa. Finanssivalvonnan raportti pankkien toiminnasta johdannaissopimuksien osalta valmistuu saamamme tiedon mukaan juhannukseen mennessä.

Lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puh. (09) 160 28320

Tiedotetta korjattu 1.6. klo 19.56. Poistettu lause "Entisten hallituksen jäsenten osalta asia ei johda syyteharkintaan." Lause antoi virheellisen kuvan asiasta, koska poliisitutkintaa ei ole kohdistettu entisiin hallituksen jäseniin.