Bolagsstämman gav Finavia anvisningar om det fortsatta arbetet kring derivatfrågan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2016 12.09
Pressmeddelande

Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj 2016 i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2015 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till Finavias styrelse 2016 utnämndes de sju tidigare ledamöterna.

Styrelseordförande för Finavia är Harri Sailas. Som styrelseledamöter fortsätter Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Katja Keitaanniemi, Jarmo Kilpelä och som företrädare för personalen Carita Pylkäs. Till revisor valdes revisionssammanslutningen Ernst & Young Ab med Mikko Rytilahti, CGR, OFR, som huvudansvarig revisor.

Bolaget betalar ut 4,6 miljoner euro i utdelning. Dessutom överför bolaget i form av kapitalåterbetalning till staten de 2015 färdigställda delarna av de väderobservationssystem och väderobservationsprogram bolaget äger till deras verkliga värde på 1,9 miljoner euro.

Kommunikationsminister Anne Berner tackar bolaget för det positiva resultatet och för den alltjämt växande omsättningen.

- Företaget gjorde ett gott resultat och passagerarsiffrorna fortsätter att växa. Särskilt glädjande är det att passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats nådde ett nytt rekord med 16,4 miljoner passagerare 2015. Ur ägarperspektiv är bolagets situation stabil, säger minister Berner.

Som ägare siktar staten på att förbättra och säkerställa bolagets ansvarsfulla verksamhet. Samtidigt ska ägaren se till att beslutsprocessen i ett statligt bolag är korrekt och grundar sig på omsorgsfull prövning. Kommunikationsministeriet har agerat och agerar fortfarande i enlighet med detta även i fråga om ägarstyrningen av Finavia.

- Bolagsstämman förutsatte att bolagets nya styrelse noggrant överväger möjligheten att väcka skadeståndstalan med anledning av den skada bolaget orsakades till följd av de derivatavtal som ingicks 2011 och att styrelsen i år fattar ett beslut i frågan. Bolagets ledning måste ta hänsyn till besluten i de pågående polisundersökningarna och i eventuella åtalsprövningar samt bedöma om det är möjligt att kräva att bolaget får ersättningar på basis av dem. Bolagets ledning ska också beakta de beslut som Finansinspektionen fattar i ärendet, konstaterar minister Berner.

År 2012 framgick det att Finavia och det affärsverk som föregick bolaget hade tecknat riskfyllda icke-skyddande derivatavtal. Finavias derivatavtal 2009-2011 orsakade en förlust på ca 34 miljoner euro.

Polisens förundersökning om de personer i Finavia som tecknat derivatavtalen avslutades den 27 maj 2016. På basis av förundersökningen finns det skäl att misstänka Finavias tidigare finansieringschef och vice verkställande direktör för brott som hänför sig till derivatavtalen. Fallet går nu till åtalsprövning.

Ministeriets ägarstyrning har sedan i höst arbetat aktivt för att säkerställa att ansvarsfrågorna kring Finavias derivatinstrument utreds grundligt.

- Utredningen av derivatfrågan har varit en mycket exceptionell process i ett statsägt bolag. Ägaren har haft grundad anledning till oro för bolagsstyrelsens förmåga att fatta beslut. Ägaren har på ett ansvarsfullt sätt velat försäkra sig om att beslutsprocessen i bolaget är korrekt och grundar sig på omsorgsfull prövning. Ägaren har inte ingripit på ett otillbörligt sätt i den operativa verksamheten i det helägda bolaget, säger Berner.

Kommunikationsministeriet har låtit göra en utomstående utredning av ägarstyrningen och utredningen kommer att lämnas till Statens revisionsverk. Den bolagsrättsliga utredningen är gjord av advokaten, lagman Pekka Merilampi. Den viktigaste slutsatsen av utredningen är att aktieägarna har rätt att ge bolagets styrelse anvisningar utan att detta innebär otillbörligt ingripande i bolagets operativa angelägenheter (5 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen). Att skapa omständigheter för avtalsförhandlingar och för beslut om avtal är inte att blanda sig i bolagets angelägenheter.

Statens revisionsverk utför en laglighetsgranskning av ansvarsfrågorna kring Finavias derivat och granskningen blir klar i juni. Finansinspektionens rapport om bankernas verksamhet med avseende på derivatavtalen färdigställs enligt uppgift före midsommar.

Ytterligare information: kommunikationsminister Anne Berner, tfn (09) 160 28320

Pressmeddelandet har korrigerats den 2.6.2016 kl. 7.38. Följande mening har raderats: "För de tidigare styrelseledamöternas del leder fallet inte till åtalsprövning.". Meningen gav en felaktig bild av omständigheterna, eftersom polisundersökningen inte gäller de tidigare styrelseledamöterna.