Valtioneuvosto: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiiviin onnistunutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2023 13.24
Tiedote
Photo: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle U-kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta mitta- ja massadirektiivin muuttamisesta. Ehdotus on Suomen ennakkovaikuttamisen päätavoitteiden mukainen.

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 ehdotukset vihreästä rahtipaketista. Paketti sisältää toimenpiteitä, joilla parannetaan liikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä. Osana pakettia annettiin ehdotus mitta- ja massadirektiivin muuttamisesta. Direktiivi kertoo, minkä kokoista ja painoista kalustoa maantien tavaraliikenteessä saa käyttää.

Mitta- ja massadirektiivin muutosehdotus keskittyy kolmeen keskeiseen teemaan:
1. Maanteiden tavaraliikenteen ympäristönsuojelun tason nostaminen.
2. Rajat ylittävien kuljetusten toiminnan helpottaminen EU:n sisämarkkinoilla.
3. Direktiivin täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen.

Suomen aktiivinen EU-ennakkovaikuttaminen näkyy komission ehdotuksessa. Näyttäisi siltä, että direktiivin tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden nykyinen joustovara, jotta ne voivat sallia raskaalle hyötyajoneuvolle korkeammat paino- ja kokorajat kansallisessa liikenteessä.

Suomelle joustovara on tärkeä, sillä Suomen kuljetusmarkkinoilla käytettyjen ajoneuvoyhdistelmien enimmäismittoja ja -massoja on kasvatettu vuosikymmenten ajan useissa vaiheissa. Näin voidaan parantaa kuljetusten tehokkuutta ja taloudellisuutta ja siten turvata elinkeinojen kilpailukykyä.

Valtioneuvosto kannattaa direktiivimuutoksen sisältämiä yleisiä tavoitteita. Ehdotus vastaa Suomen ennakkovaikuttamisen päätavoitteita. Valtioneuvosto pitää kuitenkin tärkeänä, että osaa ehdotuksen kirjauksista selkeytetään edelleen.

Valtioneuvosto katsoo, että rajat ylittäviä kuljetuksia koskevan sääntelyn tulisi olla selkeää. Tavoitteena on varmistaa nykyisenlainen rajat ylittävä tavaraliikenne Suomen ja Ruotsin välillä jatkamalla vaikuttamistyötä.

Valtioneuvosto katsoo, että raskaissa kuljetuksissa käytettäville nollapäästöisille ajoneuvoille tulisi sallia suurempia mittoja ja massoja, jotta niiden käyttöä kuljetusalalla voitaisiin edistää. Korotuksissa tulisi kuitenkin huomioida parhaat toteutustavat tierasitusten näkökulmasta. Valtioneuvoston mukaan vaatimusta nollapäästöisestä rajat ylittävästä liikenteestä tulee vielä tarkentaa ja arvioida vaikutuksia tarkemmin.

Valtioneuvosto korostaa valvonnan vahvistamisen tärkeyttä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Jäsenvaltioille tulee antaa liikkumavaraa kansallisen valvonnan tehokkaaseen toteuttamiseen.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että ehdotus ei merkittävästi lisäisi yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista taakkaa.

Mitä seuraavaksi?

Komission ehdotuksen käsittely jatkuu EU:n neuvoston maaliikennetyöryhmässä syyskuun 2023 aikana puheenjohtajamaa Espanjan johdolla.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, veli-matti.syrjanen(at)gov.fi, p. 0295 342 124 (31.8.-4.9.)

erityisasiantuntija Elisa Vornanen, elisa.vornanen(at)gov.fi, p. 0295 342 054 (5.9. eteenpäin)