Statsrådet: Finlands EU-förhandspåverkan i mått- och viktdirektivet framgångsrik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2023 13.24
Pressmeddelande
Valkoinen sähkörekka, jonka kyljessä lukee
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Statsrådet lämnade en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till ändring av mått- och viktdirektivet. Förslaget är förenligt med de huvudsakliga målen för Finlands förhandspåverkan.

Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2023 förslag till ett paket för grön frakt. Paketet omfattar åtgärder för att förbättra transporters effektivitet och hållbarhet. Som en del av paketet lämnades ett förslag till ändring av mått- och viktdirektivet. Direktivet anger storleken och vikten på den materiel som får användas för godstransporter på väg.

Förslaget till ändring av mått- och viktdirektivet fokuserar på tre centrala teman:
1. Höjning av miljöskyddsstandarden för godstransporter på väg.
2. Underlättande av gränsöverskridande transporter på EU:s inre marknad.
3. Effektivisering av tillsynen över genomförandet av direktivet.

Finlands aktiva förhandspåverkan inom EU syns i kommissionens förslag. Det förefaller som om översynen av direktivet kommer att bibehålla den nuvarande flexibiliteten i medlemsstaterna i fråga om att tillåta högre vikt- och storleksgränser för tunga nyttofordon i nationell trafik.

För Finland är flexibiliteten viktig, eftersom man ökat de högsta tillåtna mått och vikterna på fordonskombinationer som används på den finska transportmarknaden i flera repriser under flera årtionden. På detta sätt kan man förbättra transporternas effektivitet och lönsamhet och på så sätt trygga näringarnas konkurrenskraft.

Statsrådet understöder de allmänna målen i direktivändringen. Förslaget motsvarar de huvudsakliga målen för Finlands förhandspåverkan. Statsrådet anser det dock viktigt att en del av skrivningarna i förslaget förtydligas ytterligare.

Statsrådet anser att bestämmelserna om gränsöverskridande transporter bör vara tydliga. Målet är att genom fortsatt påverkansarbete säkerställa den nuvarande gränsöverskridande godstrafiken mellan Finland och Sverige.

Statsrådet anser att fordon med nollutsläpp som ska användas vid tunga transporter bör tillåtas ha större mått och vikt för att användningen av dem inom transportsektorn ska kunna främjas. Vid höjningarna av gränserna bör man dock se till att genomföra dem på bästa sätt med tanke på vägbelastningen. Enligt statsrådet bör kravet på gränsöverskridande nollutsläppstrafik ytterligare preciseras och konsekvenserna bedömas närmare.

Statsrådet betonar vikten av att stärka tillsynen för att säkerställa trafiksäkerheten. Medlemsstaterna ska ges handlingsutrymme för ett effektivt genomförande av den nationella tillsynen.

Statsrådet anser det vara viktigt att förslaget inte avsevärt ökar den administrativa bördan för företag och myndigheter.

Vad händer härnäst?

Behandlingen av kommissionens förslag fortsätter i Europeiska unionens råds arbetsgrupp för landtransporter i september 2023 under ledning av det spanska ordförandeskapet.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi, tfn 0295 342 124 (31.8.-4.9.)

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, elisa.vornanen(a)gov.fi, tfn 0295 342 054 (fr.o.m. 5.9.)