Effektivitet och hållbarhet i godstrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2023 16.03 | Publicerad på svenska 20.7.2023 kl. 12.31
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2023 förslag till åtgärder för att förbättra effektiviteten och hållbarheten inom trafik- och transportsektorn. Målet är att öka godstransporters effektivitet och hjälpa branschen att uppnå målet i den europeiska gröna given om att minska utsläppen från trafiken.

Förslagen syftar till att förbättra godstransporternas effektivitet och hållbarhet genom att utveckla förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen och erbjuda bättre incitament till utsläppssnåla lastbilar. Samtidigt förenhetligas ramarna för fastställande och verifiering av uppgifter om växthusgasutsläpp från person- och godstransporter och olika transportslag.

Målet är en effektivare användning av bankapaciteten

Kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet syftar till att bannätet ska fås i bruk mer effektivt. 

Genom att utveckla planeringen av bankapaciteten och modernisera förfarandena för tilldelning av bankapacitet kan man uppnå betydande besparingar då det befintliga bannätet rymmer mer trafik utan dyra investeringar i bannätet. Detta gagnar såväl passagerare som kunder inom godstrafiken. Järnvägsföretagen ska i fortsättningen kunna ansöka om bankapacitet mer flexibelt året om, vilket underlättar nya järnvägsföretags tillträde till marknaden.

Avsikten är också att utveckla bankapaciteten och trafikstyrningen så att man i järnvägstrafiken i fortsättningen bättre ska ha beredskap för olika störnings- och krissituationer. 

Vid översynen av mått- och viktdirektivet står längre och tyngre fordonskombinationer i fokus 

Förslaget till ändring av mått- och viktdirektivet fokuserar på tre centrala teman: god miljöskyddsnivå för godstransporter på väg, fungerande gränsöverskridande transporter på den inre marknaden och övervakning av genomförandet. 

En av de föreslagna åtgärderna skulle möjliggöra extra vikt och längd på utsläppsfria tunga nyttofordon, vilket skulle uppmuntra ibruktagandet av utsläppsfria tunga fordon.

Dessutom planeras incitament för intermodala transporter, det vill säga kombinerade transporter. På ett allmänt plan främjar kommissionens förslag användningen av längre och tyngre kombinationstransporter i den nationella och internationella trafiken.

Finlands aktiva EU-förhandspåverkan syns i förslaget. Det förefaller som om översynen av direktivet kommer att bibehålla den nuvarande flexibiliteten i medlemsstaterna i fråga om att tillåta högre vikt- och storleksgränser för tunga nyttofordon i nationell trafik.

Enhetlig metod för jämförelse av koldioxidfotavtryck

Kommissionen föreslår enhetliga förfaranden för att i fortsättningen fastställa växthusgasutsläppen från person- och godstransporter och knutpunkter kopplade till dessa såsom hamnar och terminaler (CountEmissionsEU). I definitionerna beaktas internationella standarder och de datainsamlingssätt som redan nu används av företag. 

Enhetliga förfaranden ökar möjligheterna att utnyttja informationen och gör utsläppseffekterna av olika tjänster jämförbara. Detta främjar slutkundernas, såsom handelns och industrins samt konsumenternas, möjligheter att göra välgrundade val i fråga om transport- och leveransalternativ.

Vad händer härnäst?

Härnäst utarbetas statsrådets meddelanden till riksdagen om författningsförslagen (U-skrivelse) där Finlands förhandlingsmål fastställs.

Behandlingen av förslagen i Europaparlamentet och rådet inleds i juli.

Ytterligare information:

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 054, [email protected] (mått- och viktdirektivet)
Risto Saari, trafikråd, tfn 0295 342 311, [email protected] (järnvägskapaciteten)