Tehokkuutta ja kestävyyttä tavaraliikenteeseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2023 16.03
Tiedote
Kaksi rekkaa maantiellä ja vieressä tyhjät raiteet. Molemmin puolin kuusimetsää.
Rautatie ja maantie ilmakuvassa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 ehdotukset toimenpiteiksi liikenteen tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä tavaraliikenteen tehokkuutta ja auttaa alaa saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettu tavoite liikenteen päästöjen vähentämisestä.

Ehdotuksissa tavaraliikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä parannettaisiin kehittämällä rautatieinfrastruktuurin hallinnointia ja tarjoamalla parempia kannustimia vähäpäästöisille kuorma-autoille. Samalla yhtenäistetään henkilö- ja tavaraliikenteen ja eri liikennemuotojen kasvihuonekaasupäästöjä koskevan tiedon määrittelyä ja todentamista koskevat puitteet.

Tavoitteena ratakapasiteetin tehokkaampi käyttö

Komission ehdotuksella asetukseksi rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käytöstä yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella pyritään saamaan rataverkko tehokkaampaan käyttöön. 

Kehittämällä ratakapasiteetin suunnittelua ja uudistamalla ratakapasiteetin jakamisen menettelytapoja voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä, kun olemassa olevalle rataverkolle mahtuu enemmän liikennettä ilman kalliita rataverkon investointeja. Tästä hyötyisivät niin matkustajat kuin rahtiliikenteen asiakkaat. Rautatieyritykset voisivat jatkossa hakea ratakapasiteettia nykyistä joustavammin ympärivuotisesti, mikä helpottaisi uusien rautatieyritysten pääsyä markkinoille.

Ratakapasiteetin hallintaa ja liikenteenohjausta pyritään kehittämään myös niin, että rautatieliikenteessä olisi jatkossa paremmin varauduttu erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin. 

Mitta- ja massadirektiivin tarkastelussa keskiössä pidemmät ja raskaammat ajoneuvoyhdistelmät 

Mitta- ja massadirektiivin muutosehdotus keskittyy kolmeen keskeiseen teemaan: maanteiden tavaraliikenteen ympäristönsuojelun taso, rajat ylittävien kuljetusten toiminta sisämarkkinoilla ja täytäntöönpanon valvonta. 

Yksi ehdotetuista toimenpiteistä mahdollistaisi päästöttömien raskaiden hyötyajoneuvojen lisäpainon ja pituuden, mikä kannustaisi päästöttömien raskaiden hyötyajoneuvojen käyttöönottoon.

Suunnitteilla on myös intermodaaliliikennettä eli yhdistelmäliikennettä koskevia kannustimia. Yleisellä tasolla komission esityksessä edistetään pidempien ja raskaampien yhdistelmien käyttöä kasallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä.

Suomen aktiivinen EU-ennakkovaikuttaminen näkyy ehdotuksessa. Näyttäisi siltä, että direktiivin tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden nykyinen joustovara, jotta ne voivat sallia raskaalle hyötyajoneuvolle korkeammat paino- ja kokorajat kansallisessa liikenteessä.

Yhtenäinen menetelmä hiilijalanjäljen vertailuun

Komissio ehdottaa yhtenäisiä menettelyitä, joilla määritellään jatkossa henkilö- ja tavarakuljetusten sekä näihin liittyvien solmupisteiden kuten satamien ja terminaalien kasvihuonekaasupäästöt (CountEmissionsEU). Määrittelyissä huomioidaan kansainväliset standardit ja jo nyt yritysten käytössä olevat tiedonkeruutavat. 

Yhtenäiset menettelyt lisäävät tiedon hyödynnettävyyttä ja tekevät eri palvelujen päästövaikutuksista vertailukelpoisia. Tämä edistää loppuasiakkaiden kuten kaupan ja teollisuuden sekä kuluttajien mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia valintoja kuljetus- ja toimitusvaihtoehdoista.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi säädösehdotuksista laaditaan eduskunnalle valtioneuvoston tiedonannot (U-kirjelmä), joissa linjataan Suomen neuvottelutavoitteet.

Ehdotusten käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa alkaa heinäkuussa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 0295342054, [email protected] (mitta- ja massadirektiivi)
liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295342311, [email protected] (rautatiekapasiteetti)