Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi verkossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2020 13.35 | Julkaistu suomeksi 1.10.2020 klo 14.00
Tiedote
Lakipykälät (Kuva: Shutterstock)
Lakipykälät (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että internetissä tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön pystytään puuttumaan tehokkaasti ja kannattaa Euroopan komission asetusehdotusta lasten seksuaalista hyväksikäytön ehkäisemiseksi verkossa.

Asetus turvaisi sähköisen viestinnän palveluntarjoajien mahdollisuuksia paljastaa ja raportoida lasten seksuaaliseksi hyväksikäytöksi määriteltyä aineistoa ja poistaa tällaista materiaalia. Asetuksessa säädettäisiin erityisesti siitä, millaisin teknologisin menetelmin sähköisen viestinnän käsittely on sallittua.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 1. lokakuuta 2020.

Numeroista riippumattomien viestintäpalveluiden tarjoajien on 21.12.2020 lähtien noudatettava EU:n alueella EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä. Tämän jälkeen kyseiset palveluntarjoajat eivät enää voi käsitellä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia, ellei asiasta ole erikseen säädetty jäsenmaiden lainsäädännössä. Numeroista riippumattomia palveluja ovat esimerkiksi pikaviestinpalvelut kuten WhatsApp tai Facebook Messenger.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen on EU:lle prioriteetti. Tästä johtuen komissio antoi 10.9.2020 määräaikaisen asetusehdotuksen, joka sallisi pikaviestinpalvelujen käyttäjien tietojen (kuten henkilötietojen) käsittelyn EU:n alueella, jos kysymys olisi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemisestä verkkoympäristössä. Toiminta olisi palveluntarjoajille vapaaehtoista.

Lasten suojelu tärkeää, keinojen oltava tehokkaita

Lainsäädännön on turvattava viranomaisille ja muille toimijoille riittävät keinot lasten suojelemiseksi verkkoympäristössä. Ilmiön rajat ylittävän luonteen ja tarvittavien puuttumiskeinojen valossa olisi tärkeää, että lasten suojeluun liittyviä kysymyksiä tarkasteltaisiin EU:n tasolla kokonaisuutena.

Valtioneuvosto kuitenkin huomauttaa, että ehdotusta koskevissa neuvotteluissa on varmistuttava siitä, että ehdotetut keinot ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Puuttuminen viestinnän luottamuksellisuuden suojaan ja muihin perusoikeuksiin tulee rajoittua vain välttämättömään. Määräaikaisen sääntelyn tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen eikä viestintäpalveluiden tarjoajia ei tule vaatia valvomaan sisältöjen laillisuutta yleisesti. Lisäksi on varmistettava, että palveluntarjoajien tehtävät ja asema pysyvät perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla perustuslain puitteissa.

Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä perustetta käsitellä sähköistä viestintää lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi. Suomalaiselle palveluntarjoajalle ehdotus antaisi uusia keinoja puuttua palvelussa välitettävään laittomaan materiaaliin. Nykyisin käytössä olevat globaalit pikaviestipalvelut ovat kuitenkin pääosin muun kuin Suomen lain soveltamisalassa, joten käytännössä asetuksen soveltaminen Suomessa jäisi todennäköisesti vähäiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Asetusehdotus on tarkoitus käsitellä EU:ssa pikaisesti ja saada voimaan jo tämän vuoden aikana.

Komissio tulee esittämään vuoden 2021 aikana lainsäädännöllisiä muutoksia lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi verkossa, jolloin tämä määräaikainen asetus kumoutuisi.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Piia Nyström, p. 0295 342 969

Erityisasiantuntija Marième Korhonen, p. 0295 342 134